Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘turystyka’

Nad morze po technologię!

Gdy­nia ma prawa miej­skie do­piero od ośmiu i pół de­kady, od za­wsze też po­zo­staje nieco w cie­niu cie­szą­cych się zde­cy­do­wa­nie więk­szym tu­ry­stycz­nym uzna­niem po­zo­sta­łych czę­ści Trój­mia­sta: Gdań­ska i So­potu. To jed­nak może się zmie­nić, głów­nie za sprawą no­wych tech­no­lo­gii, które wy­ku­wane są w po­cie czoła w Po­mor­skim Parku Na­ukowo-Tech­no­lo­gicz­nym. W tym roku PPNT ob­cho­dził dzie­się­cio­le­cie. Pro­jekt po­wstał w 2001 roku z inicjatywy […]