Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘telewizja’

Podgląd: Dlaczego seriale są popularne?

Dlaczego seriale są popularne?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Se­rial se­ria­lowi nie­równy: „Z Ar­chi­wum X” jest inne od „Rzymu”, a „Gra o tron” od „Klanu”. Także wi­dow­nie po­szcze­gól­nych pro­duk­cji róż­nią się pod wzglę­dem wieku, płci, wy­kształ­ce­nia, miej­sca za­miesz­ka­nia. Po­mimo wszel­kich roz­bież­no­ści można jed­nak wska­zać pewne ce­chy wspólne, które wy­ja­śniają po­pu­lar­ność te­le­wi­zyj­nych se­riali. Za­cznijmy od czasu emi­sji. Wie­lo­od­cin­kowe produkcje […]

Podgląd: Ulubione seriale na receptę

Ulubione seriale na receptę

Na­rze­kamy, że te­le­wi­zja ser­wuje nam po­wtórki zna­nych se­riali. Mimo to chęt­nie oglą­damy po raz enty „Stawkę więk­szą niż ży­cie” czy „Przy­sta­nek Ala­ska”. Dla­czego? Psy­cho­log dok­tor Jaye Der­rick z In­sty­tutu Ba­da­nia Uza­leż­nień Uni­wer­sy­tetu Buf­falo uważa, że oglą­da­nie po­now­nie ulu­bio­nych se­riali to nie jest strata czasu, bo przy­nosi mega po­zy­tywny efekt – po­maga „ła­do­wać aku­mu­la­tory”. Jak tłu­ma­czy, nasze […]

Audycja 20 – Transmisja na żywo, czyli jak działa radio?

Co to są fale ra­diowe? Jak to się dzieje, że prze­no­szą głos pre­zen­tera z roz­gło­śni do na­szego domu? Jak bę­dzie roz­wi­jać się radio?

Podgląd: Telewizja studentów

Telewizja studentów

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 1

Shot Naukowy — Odcinek 1