Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘technika’

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 13

Shot Naukowy — Odcinek 13

Podgląd: Shot news

Shot news

Podgląd: Techniczne układanki – zgadywanki, warsztat dla dzieci

Techniczne układanki – zgadywanki, warsztat dla dzieci

23 wrze­śnia 2011r. pod­czas te­go­rocz­nej pią­tej już edy­cji Nocy Na­ukow­ców w Po­zna­niu, któ­rej ko­or­dy­na­to­rem jest Po­li­tech­nika Po­znań­ska, od­bę­dzie się warsz­tat pro­mu­jący wor­tal na​uka​ipo​step​.pl. W ra­mach or­ga­ni­zo­wa­nego warsz­tatu zor­ga­ni­zo­wane będą gry i za­bawy dla dzieci. Ukła­da­nie puz­zli na czas, roz­po­zna­wa­nie ta­jem­ni­czych sprzę­tów. Dzieci będą mo­gły, przy oka­zji świet­nej za­bawy do­wie­dzieć się jak wy­glą­dały ma­szyny z prze­łomu wieku. Noc Na­ukow­ców jest imprezą, […]

Podgląd: Shot news 11

Shot news 11

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 11

Shot Naukowy — Odcinek 11

Podgląd: Czapka niewidka w armii

Czapka niewidka w armii

O czapce nie­widce ma­rzą zło­dzieje, przy­ła­pani na zdra­dzie ko­chan­ko­wie i… żoł­nie­rze. Ci pierwsi za­stę­pują ją ko­mi­niarką, dru­dzy czę­sto mają nie­wi­dzialne stroje, a woj­skowi zle­cają jej stwo­rze­nie na­ukow­com, a że roz­kazy wy­ko­nuje się bez dys­ku­sji, czapka nie­widka jest już na usłu­gach ar­mii. Zo­stało wła­śnie opra­co­wane ma­sko­wa­nie czoł­gów i wo­zów bo­jo­wych, które sku­tecz­nie ukryje ślad pod­czer­wieni. Staną się one nie­malże niewidzialne […]

Podgląd: Shot news 10

Shot news 10

Podgląd: Zamknij się na otwartą przestrzeń

Zamknij się na otwartą przestrzeń

Biura typu open space kró­lują w pol­skich biu­row­cach. Pra­cu­jący w nich lu­dzie mogą ła­twiej się ze sobą po­ro­zu­mie­wać, mają wię­cej prze­strzeni, którą też ła­twiej za­go­spo­da­ro­wać. Jed­nym sło­wem same plusy. Trzeba jed­nak pa­mię­tać, by te plusy nie przy­sło­niły nam mi­nu­sów. „Open space” to typ biura, w któ­rym pra­cow­nicy sie­dzą na du­żej hali, a ich biurka od­dziela tylko nie­wielka, cienka ścianka. […]

Podgląd: Problemy z parkowaniem? To już przeszłość!

Problemy z parkowaniem? To już przeszłość!

Wy­bra­ża­cie so­bie mia­sta bez sa­mo­cho­dów? Po­nie­waż nie zaj­mu­jemy się tu­taj uto­piami wy­obraźmy so­bie mia­sta z przy­ja­znymi sa­mo­cho­dami. Przy­ja­znymi na­tu­rze i… oso­bom ma­ją­cym pro­blemy z par­ko­wa­niem. Tak na­ro­dziła się idea czte­ro­ko­ło­wych elek­trycz­nych miej­skich sa­mo­cho­dów mo­gą­cych ob­ra­cać się w miej­scu, zbu­do­wa­nych na pod­wo­ziu no­wej ge­ne­ra­cji. W przy­szło­ści Spin­Car, bo tak na­zywa się ten nie­zwy­kły po­jazd, może cał­ko­wi­cie zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać ruch dro­gowy w mieście. […]

Podgląd: Shot news 9

Shot news 9

Strona 3 z 8 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›