Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘technika’

Podgląd: Shot Naukowy – Odcinek 17

Shot Naukowy – Odcinek 17

Podgląd: Shot Naukowy – Odcinek 16

Shot Naukowy – Odcinek 16

Podgląd: Staże dla studentów w najlepszy firmach. Aplikuj!

Staże dla studentów w najlepszy firmach. Aplikuj!

W dniach 13–14 marca od­by­wają się w Po­zna­niu XVI Targi Pracy or­ga­ni­zo­wane przez Cen­trum Pro­mo­cji In­ży­nie­rów. W związku z tym przed­sta­wiamy po­ni­żej oferty staży z naj­lep­szych firm, do któ­ych mo­że­cie apli­ko­wać już te­raz! Volks­wa­gen Po­znań: ENGINEER DEVELOPMENT PROGRAMME – pro­gram skie­ro­wany do stu­den­tów III roku Po­li­tech­niki Po­znań­skiej z wy­dzia­łów: BMiZ, WE, WI, WIZ, MRiT oraz WTCH Pro­gram prak­tyk let­nich ROŚNIJ Z VWP, który […]

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 15

Shot Naukowy — Odcinek 15

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 14

Shot Naukowy — Odcinek 14

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 14 (1÷4)

Shot Naukowy — Odcinek 14 (1÷4)

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 14 (3÷4)

Shot Naukowy — Odcinek 14 (3÷4)

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 14 (4÷4)

Shot Naukowy — Odcinek 14 (4÷4)

Podgląd: „Akademickie B+R” na iPada – galeria

„Akademickie B+R” na iPada – galeria

Czwarty nu­mer pi­sma „Aka­de­mickie B+R” jest wy­jąt­kowy. Zgod­nie z obiet­nica, nie tylko pi­szemy o in­no­wa­cyj­ności, ale sami sta­ramy sie na­dążać za tren­dami w ob­szarze me­diów. Od tego wy­dania je­steśmy do­stępni w wer­sji na iPada, bę­dąc tym sa­mym pierw­szym cza­so­pi­smem po­pu­lar­no­nau­kowym w Pol­sce, które uka­zuje sie w ta­kiej po­staci. Rów­no­legle ofe­ru­jemy tra­dy­cyjny for­mat PDF, który umoż­liwia po­branie pi­sma wprost ze strony internetowej. […]

Podgląd: Shot news – Odcinek 13

Shot news – Odcinek 13

Strona 2 z 8 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›