Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘szybowiec’

Podgląd: Motoszybowiec made in Poland!

Motoszybowiec made in Poland!

Kie­dyś mo­gli­śmy tylko ma­rzyć o la­ta­niu. Na szczę­ście po­ja­wił się Ikar i De­dal, nieco póź­niej Pan Twar­dow­ski i kilku in­nych bo­ha­te­rów. Do­dat­kowo ostat­nio po­ja­wiły się też ta­nie li­nie lot­ni­cze, dzięki któ­rym la­ta­nie stało się po­wszechne. Te­raz, dzięki Po­la­kom, może być bar­dzo eko­lo­giczne. Na po­li­tech­ni­kach w War­sza­wie i Rze­szo­wie skon­stro­wano dwu­oso­bowy mo­to­szy­bo­wiec z na­pę­dem elek­trycz­nym, który ro­bo­czo na­zwano AOS-71. Aby nim polecieć, […]

Czy latanie na szybowcach jest popularne wśród kobiet?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 12 Czy la­ta­nie na szy­bow­cach jest po­pu­larne wśród kobiet?

Czy latanie szybowcem jest niebezpieczne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 12 Czy la­ta­nie szy­bow­cem jest niebezpieczne?