Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘sztuka’

Podgląd: Dlaczego mówimy o kulturze wysokiej i niskiej?

Dlaczego mówimy o kulturze wysokiej i niskiej?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Dawni kry­tycy – Mat­thew Ar­nold, Tho­mas Ste­arns Eliot, The­odor Ad­orno i wielu in­nych – po­zo­sta­wili nam w spadku roz­róż­nie­nie na dwa typy kul­tury. Pierw­szy z nich zwy­kło się na­zy­wać kul­turą wy­soką, eli­tarną, ar­ty­styczną. Drugi ro­dzaj to kul­tura po­pu­larna, ni­ska, ma­sowa (dla uprosz­cze­nia po­mińmy róż­nice mię­dzy tymi przy­miot­ni­kami). Opo­zy­cję taką za­zwy­czaj odczuwamy […]

Podgląd: Madame Curie na deskach sali UNESCO w Paryżu

Madame Curie na deskach sali UNESCO w Paryżu

15 li­sto­pada 2011 roku na de­skach sali UNESCO w Pa­ryżu od­bę­dzie się świa­towa pra­pre­miera opery Ma­dame Cu­rie, re­ali­zo­wa­nej przez Pań­stwową Operę Bał­tycką w Gdań­sku. Re­ży­se­rem spek­ta­klu jest Ma­rek We­iss, a kom­po­zy­to­rem wy­bitna pol­ska ar­tystka zwią­zana z fran­cu­skim krę­giem kul­tu­ro­wym — Elż­bieta Si­kora. Li­bretto stwo­rzyła Agata Mi­kla­szew­ska, pi­sarka i li­bre­cistka, któ­rej mu­si­cal Me­tro od 20 lat nie scho­dzi z de­sek sce­nicz­nych. Opera po­ka­zuje Ma­rię Skłodowską-Curie […]

Podgląd: Zachwycający widok fal oceanu

Zachwycający widok fal oceanu

O tym, że na­uka wpływa na na­sze co­dzienne ży­cie mo­żemy się prze­ko­nać co­dzien­nie, choć nie za­wsze o tym po pro­stu my­ślimy. Czy na­uka jed­nak może mieć wpływ na sztukę? Oczy­wi­ście, że tak. Osią­gnię­cia na­ukow­ców wy­ko­rzy­stuje w swo­ich in­sta­la­cjach Da­vid Bo­wen. Nie­dawno jedną z nich można było oglą­dać we wro­cław­skim Mu­zeum Na­ro­do­wym. Jej te­ma­tem jest woda, która wielu oso­bom kojarzy […]

Podgląd: Relacja z poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Relacja z poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki