Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘szkło’

Podgląd: Interaktywna szklana podłoga

Interaktywna szklana podłoga

Współ­cze­sne sale gim­na­styczne mu­szą być wie­lo­funk­cyjne. Służą za­równo do gry w ko­sza, siat­kówkę czy te­nisa. Do­tych­czas roz­wią­zy­wało się to po­przez ma­lo­wa­nie na drew­nia­nej pod­ło­dze kilku ze­sta­wów li­nii, każde do in­nej gry, co — przy­zna­cie sami — jest nieco dez­orien­tu­jące nie tylko dla za­wod­ni­ków, ale i wi­dzów. Ul­tra­ja­sne LEDy, umiesz­czone pod spe­cjal­nym har­to­wa­nym szkłem po­mo­gły roz­wią­zać ten problem. […]

Podgląd: O materiale, który pociskom się nie kłania

O materiale, który pociskom się nie kłania

O po­trze­bie no­sze­nia ka­mi­ze­lek ku­lo­od­por­nych w nie­któ­rych sy­tu­acjach ni­kogo chyba nie trzeba prze­ko­ny­wać. Ra­tują ży­cie, ale są bar­dzo nie­wy­godne i cięż­kie. Sy­tu­acja się zmie­nia, gdy zo­stają one wy­ko­na­nen z zu­pe­łe­nie no­wego, su­per­wy­trzy­ma­łego ma­te­riału. Nie­zwy­kłą sub­stan­cję wy­na­leźli na­ukowcy z Rice Uni­ver­sity. Po­li­me­rowe two­rzywo choć może przy­po­mina szkło, to ma zu­peł­nie inne wła­ści­wo­ści. Po­trafi po­wstrzy­mać 9‑milimetrowy po­cisk wy­strze­lony na przy­kład z karabinu, […]

Podgląd: Litr światła poproszę

Litr światła poproszę

Czy rów­na­nie woda + wy­bie­lacz + pla­sti­kowa bu­telka = „ża­rówka” o mocy 60 W jest praw­dziwe? Sprawdźmy. Na pro­sty, ale bar­dzo eko­no­miczny (bo dar­mowy) i w do­datku eko­lo­giczny po­mysł wpa­dli stu­denci z Mas­sa­chu­setts In­sti­tute of Tech­no­logy (MIT) w USA. Wy­na­la­zek od razu zna­lazł za­sto­so­wa­nie w slum­sach Ma­nili, naj­gę­ściej za­lud­nio­nego mia­sta Fi­li­pin, aby oświe­tlić wnę­trza do­mów lu­dzi, któ­rych nie stać na elek­trycz­ność. Dzięki pro­jek­towi o nazwie […]

Czy szkło jest popularne wśród architektów?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 13 Czy szkło jest po­pu­larne wśród architektów?

Czy w Polsce powstają szklane budynki?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 13 Czy w Pol­sce po­wstają szklane budynki?

Czy możliwe jest, żeby domy mieszkalne były ze szkła?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 13 Czy moż­liwe jest, żeby domy miesz­kalne były ze szkła?

Czy beton nie jest przestarzałym materiałem budowlanym?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 13 Czy be­ton nie jest prze­sta­rza­łym ma­te­ria­łem budowlanym?

Z czego zazwyczaj budujemy domy?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 13 Z czego za­zwy­czaj bu­du­jemy domy?

Audycja 13 – Czy szklane domy mogą się potłuc? Czyli o nowych materiałach w budownictwie

Czy Ste­fan Że­rom­ski miał dar ja­sno­wi­dze­nia? Czy szklane domy na­prawdę są ze szkła? Czym się różni szklana szyba od szkla­nej elewacji?

Czy szkło jest droższe niż beton?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 13 Czy szkło jest droż­sze niż beton?