Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘szczepienia’

Podgląd: O której godzinie najłatwiej się zarazić?

O której godzinie najłatwiej się zarazić?

Każdy z nas ma swój rytm dnia. Zu­peł­nie ina­czej za­czniemy dzień, gdy ze snu wy­rwie nas bu­dzik, a ina­czej gdy się wy­śpimy i sami wsta­niemy. Pory dnia i to, co wtedy ro­bimy ma wpływ nie tylko na na­sze sa­mo­po­czu­cie, ale rów­nież na na­szą od­por­ność na różne in­fek­cje. Z wcze­śniej­szych ba­dań było wia­domo, że na­sze do­le­gli­wo­ści na­si­lają się i słabną jak […]