Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘syracuse university’

Podgląd: C8 H11 N czyli miłość

C8 H11 N czyli miłość

Czy to jest mi­łość, czy to jest ko­cha­nie..? Po­rywy to serca, czy zwy­kła che­mia? Czy da się ją ja­koś ra­cjo­nal­nie wy­tłu­ma­czyć? Czy rze­czy­wi­ście tra­cimy głowę, gdy je­ste­śmy za­ko­chani? Cza­sami sły­szymy o za­ko­cha­niu się od pierw­szego wej­rze­nia. Na­ukowcy twier­dzą jed­nak, że jest to nie­moż­liwe. Po­wstał na­wet wzór na mi­łość. Opra­co­wał go Ger­hard Crom­bach, nie­miecki uczony. Mi­łość to […]