Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘świadomość’

Podgląd: Krzyczę więc jestem

Krzyczę więc jestem

Na ul. Ban­ko­wej w Ka­to­wi­cach sta­nęła ka­bina krzyku, prze­zna­czona dla stu­den­tów w de­pre­sji. Za­in­au­gu­ro­wała ona kam­pa­nię na rzecz ochrony zdro­wia psy­chicz­nego stu­den­tów „Co nas spina?”, pro­wa­dzoną przez Uni­wer­sy­tet Ślą­ski. Ba­da­nia prze­pro­wa­dzone w tym roku przez psy­chia­trów z wro­cław­skiej Aka­de­mii Me­dycz­nej wy­ka­zały, że co dwu­dzie­sty stu­dent cierpi na głę­boką de­pre­sję, a czte­rech na dzie­się­ciu ma lęki i za­bu­rze­nia na­stroju. Wy­jazd z ro­dzin­nego miasta, […]

Podgląd: Naukowcy też czytają komiksy

Naukowcy też czytają komiksy

Któż z nas nie zna ko­mik­so­wych wy­czy­nów dwóch nie­po­ko­na­nych Ga­lów – Aste­rixa i Obe­lixa, au­tor­stwa Renne Go­scin­nego i Al­berta Ude­rzo. Pierw­szy ko­miks o ich przy­go­dach po­wstał w 1959 roku i od tam­tego czasu uka­zały się 34 ko­miksy, 8 fil­mów ani­mo­wa­nych, trzy filmy fa­bu­larne oraz kilka gier kom­pu­te­ro­wych. Dla­czego wspo­mi­namy dziel­nych Ga­lów? Ko­mik­som o Aste­ri­xie i Obe­li­xie przyj­rzeli się bli­żej nie­mieccy na­ukowcy. Zwró­cili uwagę, że […]