Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘statek’

Podgląd: Konkurencja dla gazu łupkowego

Konkurencja dla gazu łupkowego

Ja­po­nia, cał­ko­wi­cie za­leżna od im­portu gazu i ropy naf­to­wej, zna­la­zła al­ter­na­tywne źró­dło ener­gii. Opra­co­wała tech­no­lo­gię wy­do­by­cia gazu ze złóż hy­dra­tów me­tanu. Je­śli ten plan się uda, mo­żemy mieć ko­lejną – po ga­zie łup­ko­wym — re­wo­lu­cję w wy­do­by­ciu me­tanu. Hy­draty me­tanu lub kla­traty zwane także „pło­ną­cym lo­dem” lub „me­ta­no­wym lo­dem” to białe kostki przy­po­mi­na­jące lód, w któ­rych po­mię­dzy zmrożonymi […]

Podgląd: Ahoj przygodo! Cumujemy!

Ahoj przygodo! Cumujemy!

Ob­ser­wu­jąc sy­tu­acje na dro­gach można dojść do wnio­sku, że naj­trud­niej­szym ele­men­tem jazdy jest par­ko­wa­nie. Rów­nie trudne jest chyba od­po­wied­nie za­cu­mo­wa­nie du­żego statku. Na ra­tu­nek ma­ry­na­rzom ru­szyli na­ukowcy z Aka­de­mii Mor­skiej w Szcze­ci­nie, któ­rzy opra­co­wali in­no­wa­cyjny elek­tro­niczny sys­tem uła­twia­jący stat­kom cu­mo­wa­nie do na­brzeży. Sys­tem wy­ko­rzy­stuje gło­wice la­se­rowe mon­to­wane w na­brzeżu wy­sy­ła­jące sy­gnał i czuj­niki, które od­bie­rają wiązki od­bite od zbliżającego […]

Podgląd: Kosmiczna nuda

Kosmiczna nuda

Dziś o 11:00 czasu pol­skiego za­koń­czył się osiem­na­sto­mie­sięczny eks­pe­ry­ment „Mars 500” zor­ga­ni­zo­wany przez Eu­ro­pej­ską Agen­cję Ko­smiczną. Trzech Ro­sjan, Fran­cuza, Wło­cha i Chiń­czyka za­mknięto na 520 dni w kon­struk­cji imi­tu­ją­cej sta­tek ko­smiczny, zbu­do­wa­nej w In­sty­tu­cie Pro­ble­mów Bio­me­dycz­nych w Mo­skwie. Wszystko miało być tak jak w praw­dzi­wej wy­pra­wie na Czer­wo­nej Pla­netę. Aby zwięk­szyć szanse po­wo­dze­nia pio­nier­skich mi­sji ko­smicz­nych, na­ukowcy od lat prze­pro­wa­dzają próby, […]

Wciąż mówimy o badaniach w stanach czy w Europie. Czy Rosja, swego czasu potęga na kosmicznych arenach, wciąż się w tych badaniach liczy?

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Wciąż mó­wimy o ba­da­niach w sta­nach czy w Eu­ro­pie. Czy Ro­sja, swego czasu po­tęga na ko­smicz­nych are­nach, wciąż się w tych ba­da­niach liczy? 

Czym napędzane są statki kosmiczne w filmach?

Czym na­pę­dzane są statki ko­smiczne w filmach?