Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘stanley b prusiner’

Podgląd: Groźne priony są jeszcze groźniejsze

Groźne priony są jeszcze groźniejsze

Priony, które wy­wo­łują mię­dzy in­nymi cho­robę wście­kłych krów, są groź­niej­sze niż nam się do tej pory wy­da­wało. Na­ukowcy od­kryli ostat­nio, że mogą się one prze­miesz­czać mię­dzy ga­tun­kami i to znacz­nie ła­twiej niż do­tych­czas przy­pusz­czano. Nie za­wsze też no­si­ciele są świa­domi ich obec­no­ści. Od­kryli to fran­cu­scy na­ukowcy z Na­ro­do­wego In­sty­tutu Ba­dań Agro­no­micz­nych (INRA). Priony są za­kaź­nymi pa­to­ge­nami zbu­do­wa­nymi głównie […]