Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘spanie’

Podgląd: Jak dobrze wstać skoro świt…

Jak dobrze wstać skoro świt…

Lu­bi­cie w je­sienne dni wsta­wać skoro świt, by biec z ra­do­ścią wy­peł­niać obo­wiązki? Czy wo­li­cie po­le­żeć „jesz­cze 5 mi­nut”? O tym jak i o któ­rej wsta­jemy de­cy­duje nie tylko plan na­szych za­jęć. Wcze­sne wsta­wa­nie za­leży od ge­nów oraz …na­szego po­ło­że­nia geo­gra­ficz­nego — twier­dzą bra­zy­lij­scy na­ukowcy z uni­wer­sy­tetu w Sao Paulo — im miesz­kamy bli­żej bie­gu­nów, tym trud­niej nam się bu­dzić o po­ranku. W ra­mach swoich […]

Podgląd: Nauka przez sen?

Nauka przez sen?

Nie­któ­rzy z nas cho­wali pod po­duszkę książkę, z któ­rej się uczyli, aby po­wta­rzane w ciągu dnia in­for­ma­cje cza­sami w nocy nie wy­pa­ro­wały. Czy jed­nak na­uka w cza­sie snu jest moż­liwa? Zu­peł­nie no­wych rze­czy z pew­no­ścią się nie na­uczymy, ale ame­ry­kań­scy uczeni udo­wod­nili, że w trak­cie snu mo­żemy utrwa­lić umie­jęt­no­ści zdo­byte w ciągu dnia. Zda­niem ba­da­czy z Nor­th­we­stern Uni­ver­sity sen jest mo­men­tem przy­wo­ły­wa­nia wspo­mnień, a odpowiednia […]

Podgląd: Do głowy przytul niedźwiedzia…

Do głowy przytul niedźwiedzia…

…i ko­niec z chra­pa­niem. Po­duszka w kształ­cie niedź­wie­dzia o na­zwie Ju­­ku­­sui-Kun — co po ja­poń­sku ozna­cza „głę­boki sen” — to w rze­czy­wi­sto­ści ro­bot, który ma za­dbać o to, aby głowa śpią­cego le­żała za­wsze w od­po­wied­niej po­zy­cji. Czy ja­poń­ski wy­na­la­zek ro­bo­ty­ków z Uni­wer­sy­tetu Wa­seda to rze­czy­wi­ście ra­tu­nek dla wszyst­kich tych, któ­rzy mają już dość za­rwa­nych nocy z po­wodu chra­pa­nia? Plu­szowy niedź­wiedź ma za­in­sta­lo­wany mikrofon […]