Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘sonda’

Podgląd: Lećmy na Marsa!

Lećmy na Marsa!

Dzięki ła­zi­kowi Cu­rio­sity, za­czy­namy co­raz śmie­lej spo­glą­dać w kie­runku Marsa. Choć nie ma jesz­cze sta­łych po­łą­czeń na tę pla­netę, już te­raz mo­żemy oczami wy­obraźni ta­kie loty od­by­wać. Ochotę na ta­kie wy­prawy pod­sy­sać mogą co­raz to nowe fo­to­gra­fie z jej po­wierzchni. Ła­zik, który tak po­bu­dza wy­obraź­nie tak wielu osób stą­pa­ją­cych po ziemi, son­duje Marsa od kilku ty­go­dni. Te­raz przesłał […]

Kiedy i skąd polskie satelity polecą w kosmos?

Do­da­tek do au­dy­cji 38 Kiedy i skąd pol­skie sa­te­lity po­lecą w kosmos? 

W jakie miejsce kosmosu umiemy wysłać sondę?

Do­da­tek do au­dy­cji 38 W ja­kie miej­sce ko­smosu umiemy wy­słać sondę?

Audycja 37 — Chomik w kosmosie, czyli jak ugryźć marsjański księżyc

Jak wy­słać sondę w ko­smos? Po co ba­dać grunt i dla­czego aku­rat na Fo­bo­sie? I jaka w tym wszyst­kim rola Chomika?

Co to jest sonda kosmiczna?

Do­da­tek do au­dy­cji 37 Co to jest sonda kosmiczna?