Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘sms’

Podgląd: Kobiety częściej używają dwukropka i nawiasu

Kobiety częściej używają dwukropka i nawiasu

Wy­gląda na to, że płeć piękna zde­cy­do­wa­nie chęt­niej wy­raża emo­cje. Przy­naj­mniej je­śli cho­dzi o wia­do­mo­ści SMS. Ba­da­nia na­ukowe udo­wod­niły, że ko­biety uży­wają dwa razy wię­cej emo­ti­kon pod­czas pi­sa­nia smsów niż męż­czyźni. Za to męż­czyźni uży­wają bar­dziej róż­no­rod­nych zna­ków, aby wy­ra­zić swe emo­cje — twier­dzą ba­da­cze z Rice Uni­ver­sity. Pierw­szy emo­ti­kon zo­stał wy­słany e‑mailem do­kład­nie 19 wrze­śnia 1982 roku […]

Podgląd: Twoja piżama jest poza zasięgiem sieci — zaloguj ją jeszcze raz

Twoja piżama jest poza zasięgiem sieci — zaloguj ją jeszcze raz

Pi­żama po­winna być wy­godna, cza­sami może być ku­sząca, nie­kiedy po­winna być cie­pła. Wkrótce bę­dziemy mu­sieli spraw­dzać, czy do­brze łą­czy się mię­dzy in­nymi z in­ter­ne­tem. Nie­długo pi­żama szpi­talna prze­sta­nie być zwy­kłą odzieżą, a sta­nie się istot­nym ele­men­tem in­te­li­gent­nej apa­ra­tury mo­ni­to­ru­ją­cej pa­cjen­tów szpi­tala w cza­sie rze­czy­wi­stym. Sys­tem opra­co­wał ze­spół na­ukow­ców z Unver­si­dad Car­los III w Ma­dry­cie (UC3M), a prze­te­sto­wany zo­stał w try­bie 24 godzinnym […]

Audycja 1 – Gdzie się podziewają zagubione smsy?

To py­ta­nie, na które od­po­wiemy w tym ty­go­dniu, przy oka­zji za­sta­na­wia­jąc się, dla­czego smsy zdo­były taką po­pu­lar­ność i czy coś może za­stą­pić ten ro­dzaj komunikacji.