Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘Śląsk’

Podgląd: Krzyczę więc jestem

Krzyczę więc jestem

Na ul. Ban­ko­wej w Ka­to­wi­cach sta­nęła ka­bina krzyku, prze­zna­czona dla stu­den­tów w de­pre­sji. Za­in­au­gu­ro­wała ona kam­pa­nię na rzecz ochrony zdro­wia psy­chicz­nego stu­den­tów „Co nas spina?”, pro­wa­dzoną przez Uni­wer­sy­tet Ślą­ski. Ba­da­nia prze­pro­wa­dzone w tym roku przez psy­chia­trów z wro­cław­skiej Aka­de­mii Me­dycz­nej wy­ka­zały, że co dwu­dzie­sty stu­dent cierpi na głę­boką de­pre­sję, a czte­rech na dzie­się­ciu ma lęki i za­bu­rze­nia na­stroju. Wy­jazd z ro­dzin­nego miasta, […]

Podgląd: Jaja doskonałe

Jaja doskonałe

Me­dia za­in­te­re­so­wały się ostat­nio ro­sną­cymi gwał­tow­nie ce­nami ku­rzych jaj. Oka­zuje się, że te „zwy­kłe” jaja w okre­sie przed­świą­tecz­nym na­gle zy­skały na war­to­ści. Ile kosz­to­wa­łyby jaja do­sko­nałe? Nad ta­kim wła­śnie „do­sko­na­łym ja­jem” już od 2009 roku pra­cują wro­cław­scy na­ukowcy. Z tych jaj — wzbo­ga­co­nych m.in. o wi­ta­miny i kwasy tłusz­czowe omega 3 – mają po­wsta­wać „ja­jeczne” su­ple­menty diety, po­mocne w zapobieganiu […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 4

Akademickie B+R – numer 4

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 4 Czwarty nu­mer pi­sma „Aka­de­mic­kie B+R” jest wy­jąt­kowy. Zgod­nie z obiet­nica, nie tylko pi­szemy o in­no­wa­cyj­no­ści, ale sami sta­ramy sie na­dą­żać za tren­dami w ob­sza­rze me­diów. Od tego wy­da­nia je­ste­śmy do­stępni w wer­sji na iPada, bę­dąc tym sa­mym pierw­szym cza­so­pi­smem po­pu­lar­no­nau­ko­wym w Pol­sce, które uka­zuje sie w ta­kiej po­staci. Rów­no­le­gle ofe­ru­jemy tra­dy­cyjny for­mat PDF, który umoż­li­wia po­bra­nie pisma […]