Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘skrzyżowanie’

Podgląd: Blefowanie mamy za uszami

Blefowanie mamy za uszami

Mó­wimy czę­sto: „Mieć coś za uszami”, na­wet nie zda­jąc so­bie sprawy, że tra­fi­li­śmy do­kład­nie w miej­sce, gdzie znaj­duje się ob­szar mó­zgu od­po­wie­dzialny za ble­fo­wa­nie. Zi­den­ty­fi­ko­wali go psy­cho­lo­dzy ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Nie­wielki ob­szar mó­zgu, zwany skrzy­żo­wa­niem skro­­niowo-cie­­mie­­nio­­wym (TPJ) od­grywa ważną rolę, gdy nasz mózg musi roz­róż­nić po­mię­dzy nami a in­nymi oso­bami. Kiedy praca tego ob­szaru ulega za­bu­rze­niu (np. […]

Jak system sygnalizacji świetlnej traktuje rowerzystów?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 8 Jak sys­tem sy­gna­li­za­cji świetl­nej trak­tuje rowerzystów?

Co się dzieje w razie awarii systemu sygnalizacji świetlnej?

Do­datke do au­dy­cji nr 8 Co się dzieje w ra­zie awa­rii sys­temu sy­gna­li­za­cji świetlnej?

Czy systemu typu „mobilne miasto” będą działać również w innych miastach?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 8 Czy sys­temu typu „mo­bilne mia­sto” będą dzia­łać rów­nież w in­nych miastach?