Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘skan’

Podgląd: Anatomia bardzo wirtualna

Anatomia bardzo wirtualna

Wir­tu­alny stół do na­uki ana­to­mii zna­lazł się na wy­po­sa­że­niu su­per­no­wo­cze­snego Cen­trum Dy­dak­tyki i Sy­mu­la­cji Me­dycz­nej Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego (CDiSM) w Ka­to­wi­cach, w któ­rym stu­denci me­dy­cyny uczą się na fan­to­mach przy­po­mi­na­ją­cych praw­dzi­wych pa­cjen­tów i w sa­lach wzo­ro­wa­nych na praw­dzi­wych sa­lach ope­ra­cyj­nych, po­ro­do­wych czy w sy­mu­la­to­rze am­bu­lansu. To pierw­sze ta­kie urzą­dze­nie w Pol­sce. Z wy­glądu przy­po­mina tra­dy­cyjny stół do sek­cji zwłok. Jego górna płaszczyzna […]

Podgląd: Taki druk, że szczęka wstawiona

Taki druk, że szczęka wstawiona

Ry­sunki po­wsta­wały na ska­łach, po­tem księgi mą­dre i ko­lo­rowe ko­pio­wano, na­stęp­nie dru­ko­wano. Druk sta­wał się co­raz bar­dziej do­stępny i co­raz do­sko­nal­szy. Te­raz druk słu­żyć może w ra­to­wa­niu zdro­wia. Dzięki współ­pracy ho­len­der­skich i bel­gij­skich spe­cja­li­stów do­ko­nano pierw­szego na świe­cie wsz­cze­pie­nia im­plantu uzy­ska­nego za po­mocą druku prze­strzen­nego. 83-le­t­nia ko­bieta otrzy­mała nową żu­chwę, którą wy­dru­ko­wała dru­karka 3D. Dolna szczęka ko­biety ule­gła znisz­cze­niu z powodu […]

Podgląd: Kody kreskowe na zdrowie!

Kody kreskowe na zdrowie!

Kody kre­skowe znamy do­sko­nale. Czę­sto sami je ska­nu­jemy w mar­ke­tach, by spraw­dzić cenę wy­bra­nego to­waru. Te­raz kody te mogą być wy­ko­rzy­stane w sys­te­mie ochrony zdro­wia. Nie­stety nie mó­wimy o re­for­mie NFZ, ale o no­wym za­sto­so­wa­niu ko­dów za­pro­po­no­wa­nym przez na­ukow­ców. We Fran­cji ru­szyły te­sty no­wego roz­wią­za­nia, dzięki któ­remu bę­dzie można ła­twiej ra­to­wać ofiary wy­pad­ków dro­go­wych. Kie­rowcy i piesi zo­stali wy­po­sa­żeni w naklejki […]

Podgląd: Kopia równie dobra jak oryginalny Stradivarius?

Kopia równie dobra jak oryginalny Stradivarius?

Ory­gi­nalne skrzypce Stra­di­va­riusa kosz­tują te­raz for­tunę. W czerwcu skrzypce Stra­di­va­riusa na­zwane Lady Blunt na­le­żące nie­gdyś do Anny Blunt, wnuczki Geo­r­ge’a By­rona, sprze­dano za re­kor­dową sumę 9.800.000 mln fun­tów (około 16.000.000 do­la­rów). Czy wkrótce każdy skrzy­pek bę­dzie mógł so­bie po­zwo­lić na stra­di­va­riusa? To moż­liwe. Na­ukowcy wy­ko­nali bo­wiem do­kładną re­plikę le­gen­dar­nych skrzy­piec z 1704 roku. Nie tylko wy­glą­dają jak ory­gi­nał, ale […]