Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘siatka’

Podgląd: Najlżejszy materiał na świecie

Najlżejszy materiał na świecie

Na­ukow­com z Po­li­tech­niki w Ham­burgu i Uni­wer­sy­tetu w Kiel udało się opra­co­wać ko­lejny su­per­lekki ma­te­riał, który swo­imi wła­ści­wo­ściami po­bił ae­ro­żel i ame­ry­kań­ską mi­kro­siatkę skła­da­jącą się w 99,9% z po­wie­trza. To ae­ro­gra­fit — naj­lżej­szy obec­nie ma­te­riał na świe­cie. Jest tak lekki, że wy­daje się pra­wie nie ist­nieć. Jego gę­stość wy­nosi za­le­d­wie 0,2 mg na cen­ty­metr sze­ścienny. Dla po­rów­na­nia, zde­tro­ni­zo­wana me­ta­liczna mi­kro­siatka, którą można było […]

Podgląd: Siatka na torze F1

Siatka na torze F1

Li­czy­li­ście kie­dyś ile mie­sięcz­nie przy­no­si­cie do domu fo­lio­wych sia­tek z za­ku­pami? Choć „by­cie eko” jest modne, to torby wie­lo­krot­nego użytku ja­koś nie przy­jęły się ma­sowo. Być może ni­komu juz nie­po­trzebne siatki przy­da­dzą się Ro­ber­towi Ku­bicy, bądź jego na­śla­dow­com! Fo­liowe torby, które albo za­le­gają gdzieś w kuchni w spe­cjal­nych po­jem­ni­kach, bądź po wy­ła­do­wa­niu za­ku­pów tra­fiają do ko­sza mogą służyć […]