Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘seks’

Podgląd: Sekret wiecznej młodości

Sekret wiecznej młodości

Czy można być wiecz­nie mło­dym? Czy po­ma­gają w tym ko­lejne ope­ra­cje pla­styczne bądź diety i ćwi­cze­nia? Po­zna­li­śmy se­kret wiecz­nej mło­do­ści i nie za­wa­hamy się nim po­dzie­lić! Se­kre­tem mło­do­ści wcale nie są ope­ra­cje pla­styczne, ale to­wa­rzy­stwo, w któ­rym prze­by­wamy. Do ta­kiego wnio­sku do­szli psy­cho­lo­dzy Frie­­drich-Schi­l­ler-Uni­­ve­r­si­­taet Jena. Nie­mieccy ba­da­cze zna­leźli bar­dzo pro­ste roz­wią­za­nie: osoby, które chcą wy­glą­dać mło­dziej po­winny ota­czać się […]

Podgląd: Curry na bombę

Curry na bombę

Bomba ko­ja­rzy się prze­waż­nie z wojną, a ostat­nio z ter­ro­ry­zmem. Tylko nie­któ­rzy mogą mieć sko­ja­rze­nia z ja­kąś sex-bombą. Gdyby pod­czas wy­kładu za­py­tać komu bomba ko­ja­rzy się z do­brą kuch­nią mało praw­do­po­dobne jest, by ktoś się zgło­sił. Czy słusz­nie? Na­ukowcy z Uni­ver­sity of Mas­sa­chus­sets w Lo­well od­kryli, że sza­fran in­dyj­ski, po­pu­lar­nie zwany kur­kumą, główny skład­nik curry, może być do­sko­na­łym wy­kry­wa­czem ma­te­ria­łów wy­bu­cho­wych. Ame­ry­kań­scy naukowcy […]

Podgląd: Przesyłam całuski

Przesyłam całuski

Roz­mowę z uko­chaną osobą przez te­le­fon mo­żemy za­li­czyć do przy­jem­nych chwil w na­szym ży­ciu. Zwłasz­cza, je­śli dzieli nas pewna od­le­głość i nie mo­żemy wi­dy­wać się zbyt czę­sto. Jed­nak po­że­gna­nie sło­wami „ca­łuję cię” po­zo­sta­wia pe­wien nie­do­syt. Mo­żemy so­bie ten po­ca­łu­nek wy­obra­zić, mo­żemy go usły­szeć, ale go nie po­czu­jemy. Chyba, że roz­ma­wiać i ca­ło­wać bę­dziemy przez nie­ty­powy te­le­fon. Pro­to­typ apa­ratu przesyłającego […]

Podgląd: Romans w pracy – ma złe strony?

Romans w pracy – ma złe strony?

Lu­dzie flir­tują z róż­nych po­wo­dów. Jedni ro­bią to z chęci do­war­to­ścio­wa­nia się, inni dla za­bawy czy ze wzglę­dów emo­cjo­nal­nych. Wy rów­nież flir­tu­je­cie? Na­ukowcy zba­dali dla­czego to ro­bi­cie. Z usta­leń bry­tyj­skich uczo­nych wy­nika, że męż­czyźni flir­tują, bo nie lu­bią swo­jej pracy. Psy­cho­lo­dzy Chadi Mo­ussa i Ad­rian Banks z Uni­ver­sity of Sur­rey po­sta­no­wili spraw­dzić, czy obie­gowe prze­ko­na­nie, że flir­to­wa­nie w pracy po­bu­dza do […]