Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘satelita’

Podgląd: Tło Mona Lisy na pierwszym planie

Tło Mona Lisy na pierwszym planie

Mona Lisa cały czas in­try­guje i „kusi” ko­lej­nych na­ukow­ców do od­kry­wa­nia ta­jem­nic. Tym ra­zem płótno Le­onarda da Vinci wzięły pod lupę wło­skie ba­daczki, które po­sta­no­wiły od­kryć ja­kie miej­sce stało się tłem ob­razu. Pej­zaż w tle por­tretu to wcale nie do­lina rzeki Arno, ani przy­pad­kowy kra­jo­braz. Dwie Włoszki, które po­staw­no­iły roz­wi­kłać tę za­gadkę uwa­żają, że spor­tre­to­wana została […]

Podgląd: Mikrofale idą na wojnę

Mikrofale idą na wojnę

Jak znisz­czyć wroga nie wy­sy­ła­jąc wła­snych i nie eli­mi­nu­jąc ob­cych żoł­nie­rzy? Wy­star­czy „usma­żyć” jego elek­tro­nikę mi­kro­fa­lami. Ra­kieta nad którą pra­co­wał ze­spół na­ukow­ców z Bo­eing Phan­tom Works, wy­po­sa­żona w emi­ter mi­kro­fali, wła­śnie uda­nie za­li­czyła pierw­szy test bo­jowy na po­li­go­nie w Utah. Po­cisk ra­kie­towy, który ofi­cjal­nie na­zywa się CHAMP (Co­­u­n­ter-ele­c­tro­­nics High-po­­we­­red Mi­cro­wave Ad­van­ced Mis­sile Pro­ject), do nisz­cze­nia elek­tro­niki wroga wy­ko­rzy­stuje bardzo […]

Podgląd: Neutrina jako nośnik informacji?

Neutrina jako nośnik informacji?

O neu­tri­nach było ostat­nio gło­śno z po­wodu po­bi­cia przez nie pręd­ko­ści świa­tła. Póź­niej było gło­śno, gdy oka­zało się to nie­prawdą. Te­raz ame­ry­kań­scy na­ukowcy wy­ko­rzy­stali je na­to­miast do bez­prze­wo­do­wego prze­sła­nia in­for­ma­cji. Czyżby neu­trina były przy­szło­ścią te­le­ko­mu­ni­ka­cji? Na­ukowcy z Uni­ver­sity of Ro­che­ster i North Ca­ro­lina State Uni­ver­sity prze­słali przy po­mocy wiązki neu­trin za­pi­sane w po­staci cy­fro­wej ha­sło „neu­trino”. Eks­pe­ry­ment prze­pro­wa­dzono w Fermi […]

Podgląd: Kostki zostaną rzucone… na orbitę

Kostki zostaną rzucone… na orbitę

Zbli­żają się wa­len­tynki, a więc czas gdy głę­boko i cza­sami z na­dzieją wpa­try­wać się bę­dziemy w oczy wy­bra­nej przez na­sze serce osoby. Za­nim to jed­nak na­stąpi, warto spoj­rzeć na niebo gwiaź­dzi­ste. Dzień przed wa­len­tyn­kami, w po­nie­dzia­łek 13 lu­tego mię­dzy 11:00 a 13:00 ra­kieta Vega wy­nie­sie w ko­smos pierw­szego pol­skiego sa­te­litę PW-Sat. W ca­ło­ści zbu­do­wana zo­stała przez stu­den­tów Po­li­tech­niki War­szaw­skiej. To stąd w na­zwie li­terki PW. […]

Audycji 39 — Sprzątanie wszechświata, czyli co nam lata nad głowami

Co wy­rzu­ci­li­śmy w ko­smos? jak to po­sprzą­tać? Czy ko­smiczne śmieci są niebezpieczne?

Audycja 38 — Brite​.pl, czyli Polak potrafi

Co to wła­ści­wie są sztuczne sa­te­lity i do czego się nam przy­dają? Kiedy i my, Po­lacy, zdo­bę­dziemy dla sie­bie ka­wa­łek orbity?

Kto się tymi śmieciami zajmuje w skali światowej

Do­da­tek do au­dy­cji 39 Kto się tymi śmie­ciami zaj­muje w skali światowej

Czy mimo regulacji zabraniających śmiecenia coś się w kosmos wyrzuca

Do­da­tek do au­dy­cji 39 Czy mimo re­gu­la­cji za­bra­nia­ją­cych śmie­ce­nia coś się w ko­smos wyrzuca

Czy istnieje niebezpieczeństwo, że śmieci osiągną jakąś masę krytyczną. Czy byłoby to niebezpieczne

Do­da­tek do au­dy­cji 39 Czy ist­nieje nie­bez­pie­czeń­stwo, że śmieci osią­gną ja­kąś masę kry­tyczną. Czy by­łoby to niebezpieczne

Co było pierwszym kosmicznym śmieciem

Do­da­tek do au­dy­cji 39 Co było pierw­szym ko­smicz­nym śmieciem

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›