Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘samolot’

Podgląd: Raport z Afganistanu — samoloty bezzałogowe

Raport z Afganistanu — samoloty bezzałogowe

Podgląd: Relacja z targów przemysłu obronnego w Kielcach

Relacja z targów przemysłu obronnego w Kielcach

Podgląd: Akademickie B+R – numer 1

Akademickie B+R – numer 1

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 1 Przed Pań­stwem pierw­sze wy­da­nie e‑kwartalnika „Aka­de­mic­kie B+R”, który wy­da­wany jest w ra­mach pro­jektu Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu. Jego ce­lem jest po­pu­la­ry­za­cja osią­gnięć na­uki pol­skiej i świa­to­wej wśród stu­den­tów, pra­cow­ni­ków na­uko­wych oraz in­sty­tu­cji współ­pra­cu­ją­cych z sek­to­rem B+R. Przez ko­lejne mie­siące wspól­nie za­glą­dać bę­dziemy do la­bo­ra­to­riów i na uczel­nie, spo­ty­kać bę­dziemy spe­cja­li­stów, któ­rych wy­niki ba­dań znaj­dują zastosowanie […]

Strona 5 z 5 ‹ Pierwszy 2 3 4 5