Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘samolot’

Podgląd: Lotnictwo transportowe

Lotnictwo transportowe

Podgląd: Phoenix i Żuraw podbiją niebo

Phoenix i Żuraw podbiją niebo

Cho­ciaż Pol­ska nie jest ko­ja­rzona z pro­duk­cją sa­mo­lo­tów, kon­cen­tru­jąc się na ich po­szcze­gól­nych ele­men­tach (np. tur­biny ni­skiego ci­śnie­nia wy­ko­rzy­sty­wane w sil­ni­kach du­żych sa­mo­lo­tów pa­sa­żer­skich), nie ozna­cza to, że nie re­ali­zuje się tu cie­ka­wych i bar­dzo za­awan­so­wa­nych pro­jek­tów. Do ta­kich z pew­no­ścią za­li­czyć można sa­mo­loty bez­za­ło­gowe, o któ­rych za­sto­so­wa­niu sły­szymy co­raz czę­ściej i to nie za­wsze w kon­tek­ście dzia­łań mi­li­tar­nych. Re­ali­zo­wane w kraju projekty […]

W jakim kierunku będą się rozwijały samoloty?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 12 W ja­kim kie­runku będą się roz­wi­jały samoloty?

Czy latanie jest naprawdę niebezpieczne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 12 Czy la­ta­nie jest niebezpieczne?

Po co w samolocie silnik?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 12 Po co w sa­mo­lo­cie silnik?

Czy latanie na szybowcach jest popularne wśród kobiet?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 12 Czy la­ta­nie na szy­bow­cach jest po­pu­larne wśród kobiet?

Czy latanie szybowcem jest niebezpieczne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 12 Czy la­ta­nie szy­bow­cem jest niebezpieczne?

Audycja 12 – Dlaczego samolot lata?

Co unosi sa­mo­lot w po­wie­trzu i czy ko­niecz­nie musi być to silnik?

Podgląd: Bezzałogowy samolot Politechniki Poznańskiej

Bezzałogowy samolot Politechniki Poznańskiej

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 1

Shot Naukowy — Odcinek 1

Strona 4 z 5 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 Ostatni ›