Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘samolot’

Czym samolot bezzałogowy różni się od modelu?

Do­da­tek do au­dy­cji 33 Czym sa­mo­lot bez­za­ło­gowy różni się od modelu? 

Skąd wziął się pomysł i fundusze na budowę FlyEye?

Do­da­tek do au­dy­cji 33 Skąd wziął się po­mysł i fun­du­sze na bu­dowę FlyEye? 

Do czego służy FlyEye

Do­da­tek do au­dy­cji 33 Do czego służy FlyEye

Czy FlyEye jest wykrywalny dla radarów?

Do­da­tek do au­dy­cji 33 Czy Fly­Eye jest wy­kry­walny dla radarów?

Co ogranicza zasięg lotu samolotu bezzałogowego?

Do­da­tek do au­dy­cji 33 Co ogra­ni­cza za­sięg lotu sa­mo­lotu bezzałogowego?

Audycja 34 — Złap mnie, jeśli potrafisz, czyli o prędkości

Co to jest ba­riera dźwięku? Jak musi być skon­stru­owany sa­mo­lot, żeby ją prze­kro­czyć? Co ma wspól­nego sie­dem­na­sto­wieczny pol­ski szlach­cic z Concorde’m? Złap mnie, je­śli po­tra­fisz, czyli o prędkości

Audycja 33 — Czy leci z nami pilot? Czyli o samolotach bezzałogowych

Po co nam sa­mo­loty bez­za­ło­gowe? Jak i z czego się je bu­duje? Kto ste­ruje bez­za­ło­gow­cem? Ja­kie bu­du­jemy w Po­zna­niu, a ja­kie w Gli­wi­cach? Au­dy­cja 33 — Czy leci z nami pilot?

Podgląd: Jak szybko rozsadzić pasażerów w samolocie?

Jak szybko rozsadzić pasażerów w samolocie?

Szyb­kie, nie­stre­su­jące wej­ście do sa­mo­lotu? Można oczy­wi­ście ku­pić drogi bi­let z wy­zna­czo­nym miej­scem, albo tani bi­let i do­dat­kowo opła­cić pierw­szeń­stwo wej­ścia do sa­mo­lotu. Jedna i druga me­toda nie gwa­ran­tuje kom­for­to­wego zaj­mo­wa­nia miej­sca. Warto być może sko­rzy­stać z opra­co­wa­nia bar­dziej na­uko­wego? Oto in­struk­cja: pa­sa­że­ro­wie zaj­mują miej­sca naj­pierw przy oknach, ale nie każde od razu, tylko co drugi rząd. To daje […]

Podgląd: Cukier doda ci skrzydeł!

Cukier doda ci skrzydeł!

To Mel­chior Wań­ko­wicz po­wie­dział kie­dyś, że cu­kier krzepi. Jed­nak czy może do­dać skrzy­deł? W pew­nym sen­sie tak. Bo­eing, Em­braer oraz je­den z ame­ry­kań­skich ban­ków ogło­siły wła­śnie, że wspól­nie chcą pra­co­wać nad lot­ni­czym bio­pa­li­wem uzy­ski­wa­nym… z trzciny cu­kro­wej. Czy bę­dzie się ono nada­wało do na­pę­dza­nia sil­ni­ków od­rzu­to­wych? Wy­ka­zać to mają ba­da­nia pro­wa­dzone przez na­ukow­ców z bra­zy­lij­skiej in­sty­tu­cji ba­daw­czej o dużym […]

Podgląd: Pokolenie empetrójek słucha i… głuchnie

Pokolenie empetrójek słucha i… głuchnie

Ota­cza nas ha­łas. Co­dzien­nie je­ste­śmy na­ra­żeni na uciąż­liwy, mę­czący ha­łas uliczny. Te­le­wi­zory stają się co­raz więk­sze i gło­śniej­sze, w ki­nach ata­kuje nas co­raz wię­cej de­cy­beli. Cho­dzimy na gło­śne im­prezy roz­ryw­kowe i kon­certy. Mi­liony lu­dzi, głów­nie dzieci i mło­dzież, słu­chaja ulu­bio­nej mu­zyki przez słu­chawki. So­cjo­lo­dzy mó­wią o nich „po­ko­le­nie em­pe­tró­jek”. Pra­wie 40 pro­cent osób w wieku 18–24 lat ko­rzy­sta z nich przy­naj­mniej godzinę […]

Strona 3 z 5 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 Ostatni ›