Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘samolot’

XVII- wieczne skrzydła ponaddźwiękowe

Wszyst­kie przed­mioty, które nas ota­czają były kie­dyś pro­stymi wy­na­laz­kami, które z bie­giem lat roz­wi­jały się w skom­pli­ko­wane sprzęty ta­kie jak mi­kro­fa­lówka, te­le­wi­zor czy smart­phone. Jed­nak część wy­na­laz­ców zo­stała za­po­mniana przez hi­sto­rię i zwy­kłych lu­dzi, tak jak pol­ski in­no­wa­tor Ka­zi­mierz Sie­mie­no­wicz. Uro­dzony w 1600 roku Sie­mie­no­wicz był pol­skim szlach­ci­cem, któ­rego ro­dzina osie­dliła się na Li­twie. Słu­żył w woj­sku pol­skim jako generał, […]

Skrzydło typu delta

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Skrzy­dło typu delta

Czy są gdzieś prowadzone badania nad jeszcze szybszymi samolotami?

Do­da­tek do Au­dy­cji 34 Czy są gdzieś pro­wa­dzone ba­da­nia nad jesz­cze szyb­szymi samolotami?

Czy da się przekroczyć prędkość dźwięku na ziemi?

Do­da­tek do Au­dy­cji 34 Czy da się prze­kro­czyć pręd­kość dźwięku na ziemi?

Co się dzieje, gdy samolot przekracza barierę dźwięku

Do­da­tek do Au­dy­cji 34 Co się dzieje, gdy sa­mo­lot prze­kra­cza ba­rierę dźwięku

Czym napędzane są statki kosmiczne w filmach?

Czym na­pę­dzane są statki ko­smiczne w filmach?

Przykładowa misja samolotu bezzałogowego

Do­da­tek do au­dy­cji 33 Przy­kła­dowa mi­sja sa­mo­lotu bezzałogowego 

Jakie są zadania i jakie technologie stosuje się przy budowie samolotów bezzałogowych na Politechnice Poznańskiej?

Do­da­tek do au­dy­cji 33 Ja­kie są za­da­nia i ja­kie tech­no­lo­gie sto­suje się przy bu­do­wie sa­mo­lo­tów bez­za­ło­go­wych na Po­li­tech­nice Poznańskiej?

Jakie są regulacje prawne dla lotów samolotów bezzałogowych?

Do­da­tek do au­dy­cji 33 Ja­kie są re­gu­la­cje prawne dla lo­tów sa­mo­lo­tów bezzałogowych? 

Jaki jest koszt eksploatacji samolotu bezzałogowego w porównaniu do zwykłego

Do­da­tek do au­dy­cji 33 Jaki jest koszt eks­plo­ata­cji sa­mo­lotu bez­za­ło­go­wego w po­rów­na­niu do zwykłego 

Strona 2 z 5 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 Ostatni ›