Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘rzeczy’

Podgląd: Wirtualna moda

Wirtualna moda

Przed nami syl­we­strowe sza­leń­stwo, ale przed­tem prze­gląd szaf i skle­pów w po­szu­ki­wa­niu mod­nych ciu­chów. Może in­spi­ra­cje znaj­dziemy w wir­tu­al­nym świe­cie? Ze­spół na­ukow­ców z La­val Uni­ver­sity w Ka­na­dzie, pod kie­row­nic­twem dr Mat­thieu Gu­it­tona, za­jął się nieco ba­nal­nym te­ma­tem – jak ubie­rają swoje awa­tary użyt­kow­nicy wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści „Se­cond Life”. Jak wy­ka­zało ba­da­nie awa­tary ko­biece od­sła­niają o wiele wię­cej na­giego ciała niż awa­tary męskie. […]

Podgląd: Średniowieczne bikini

Średniowieczne bikini

Ar­che­olo­dzy z Uni­wer­sy­tetu w Inns­brucku, pod­czas prac na śre­dnio­wiecz­nym zamku Leng­berg we wschod­nim Ty­rolu, zna­leźli dam­ską bie­li­znę z XV wieku. Cztery sta­niki i dwie pary maj­tek z lnu mogą zro­bić sporo za­mie­sza­nia w hi­sto­rii mody, bo­wiem wła­ści­wie nie róż­nią się wy­glą­dem od współ­cze­snej bie­li­zny. Zna­le­zi­sko jest za­ska­ku­jące, bo­wiem eks­perci od mody uwa­żali, że biu­sto­no­sze funk­cjo­nują od końca XIX wieku, a roz­po­wszech­niły się […]

Podgląd: Debata: Przyszłość religii

Debata: Przyszłość religii

Wy­da­wany przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Nowa Hu­ma­ni­styka” ma­ga­zyn, po­pu­la­ry­zu­jący na­uki hu­ma­ni­styczne, „Słowa i Rze­czy” za­pra­sza do pu­bli­cy­stycz­nej de­baty po­świę­co­nej przy­szło­ści idei re­li­gii. Przed­się­wzię­cie ma słu­żyć re­flek­sji mię­dzy in­nymi nad py­ta­niami o ko­niec re­li­gii, prze­mia­nami, ja­kie są udzia­łem ru­chów re­li­gij­nych, za­gro­że­niami oraz zmie­nia­ją­cym się sto­sun­kiem czło­wieka to tego zja­wi­ska. Hi­sto­ria hu­ma­ni­styki jest rów­nież, a może przede wszyst­kim, hi­sto­rią de­bat. Wy­star­czy tu wspomnieć […]