Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘Rzecz’

Podgląd: Nauka — ludzka rzecz

Nauka — ludzka rzecz

Koło Na­ukowe Stu­den­tów Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego ser­decz­nie za­pra­sza do wzię­cia udziału w trze­ciej edy­cji ogól­no­pol­skiej stu­­dencko-eks­­per­c­kiej kon­fe­ren­cji na­uko­wej: Na­uka — ludzka rzecz która od­bę­dzie się w Kra­ko­wie w dniach 16–17 marca 2012. W ra­mach kon­fe­ren­cji po­ru­szane będą pro­blemy wpływu tak zwa­nego „czyn­nika ludz­kiego” na roz­wój na­uki. W tym roku dys­ku­sji pod­dane zo­staną na­stę­pu­jące pro­blemy: za­lew teo­rii na­uko­wych jako efekt presji […]