Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘rozwój’

Audycja 67 — Kultura nadmiaru

Ta­śmowa pro­duk­cja i roz­wój tech­no­lo­gii, zwłasz­cza in­for­ma­tycz­nych za­pew­niły nam ła­twy do­stęp do wszel­kiego ro­dzaju dóbr i in­for­ma­cji. Pro­du­ku­jemy je ma­sowo, ma­sowo ku­pu­jemy, ma­sowo wy­rzu­camy na śmiet­nik. Jaki wpływ ma ten nad­miar na na­sze ży­cie i na sto­sunki mię­dzy ludźmi?