Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘rozumienie’

Podgląd: FameLab, czyli jak zrobić naukowe show

FameLab, czyli jak zrobić naukowe show

Je­żeli po­tra­fisz w ciągu trzech mi­nut w spo­sób przy­stępny i atrak­cyjny opo­wie­dzieć o swo­ich ba­da­niach na­uko­wych, aby „nie­nau­kowa” pu­blicz­ność i jury nie zie­wali z nu­dów, to ten kon­kurs jest dla Cie­bie. Ru­sza ko­lejna edy­cja kon­kursu Fa­me­Lab. Zgło­sze­nia można nad­sy­łać do końca stycz­nia 2013. Fa­me­Lab zo­stał stwo­rzony w 2005 r. w Wiel­kiej Bry­ta­nii przez or­ga­ni­za­to­rów Chel­ten­ham Science Fe­sti­val. Dwa lata póź­niej do pro­jektu do­łą­czył Bri­tish Co­un­cil, szerząc […]

Podgląd: Blefowanie mamy za uszami

Blefowanie mamy za uszami

Mó­wimy czę­sto: „Mieć coś za uszami”, na­wet nie zda­jąc so­bie sprawy, że tra­fi­li­śmy do­kład­nie w miej­sce, gdzie znaj­duje się ob­szar mó­zgu od­po­wie­dzialny za ble­fo­wa­nie. Zi­den­ty­fi­ko­wali go psy­cho­lo­dzy ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Nie­wielki ob­szar mó­zgu, zwany skrzy­żo­wa­niem skro­­niowo-cie­­mie­­nio­­wym (TPJ) od­grywa ważną rolę, gdy nasz mózg musi roz­róż­nić po­mię­dzy nami a in­nymi oso­bami. Kiedy praca tego ob­szaru ulega za­bu­rze­niu (np. […]

Przygody nierozumu. Szaleństwo – myśl – kultura

Koło Na­ukowe „Wol­no­MI­SH­li­ciele” ma przy­jem­ność za­pro­sić na IV Ogól­no­pol­ską Kon­fe­ren­cję Na­ukową Wol­no­MI­SH­li­cieli „Przy­gody nie­ro­zumu. Sza­leń­stwo – myśl – kul­tura”, którą od­bę­dzie się 15–16 wrze­śnia 2011 roku w Sali Rady Wy­działu Fi­lo­lo­gicz­nego Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego [Ka­to­wice, Plac Sejmu Ślą­skiego 1]. Sza­le­niec jest zwia­stu­nem prawdy (M. Fo­ucault) W Idio­tach Larsa von Triera grupa osób sy­mu­luje sza­leń­stwo w prze­ko­na­niu, że roz­wój kul­tu­ralny nie­uchron­nie zmu­sza nas do […]

Hermeneutics — Ethics — Education — Media

In­ter­na­tio­nal Con­gress He­r­me­­neu­­tics-Ethics-Edu­­ca­­tion-Me­­dia To­ruń, Sep­tem­ber 5–8, 2011 Co-or­ga­­ni­­zed by the In­sti­tute of Phi­lo­so­phy, Ni­co­laus Co­per­ni­cus Uni­ver­sity, To­ruń, Po­land, and the In­ter­na­tio­nal In­sti­tute for Her­me­neu­tics We­lcome to the In­ter­na­tio­nal Con­gress He­r­me­­neu­­tics-Ethics-Edu­­ca­­tion-Me­­dia We­bsite! This is an in­vi­ta­tion to re­think the re­spon­si­bi­lity of her­me­neu­tics in the age of in­ter­pre­ta­tion, di­gi­tal cul­ture, and glo­ba­li­za­tion. Ga­the­ring­the le­ading in­ter­na­tio­nal experts in her­me­neu­tics, we […]