Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘royal free hospital’

Podgląd: O sprawie oczywistej dla przedszkolaka, niekoniecznie dla lekarza

O sprawie oczywistej dla przedszkolaka, niekoniecznie dla lekarza

Czę­ste my­cie skraca ży­cie — to już po­twier­dzone na­ukowo, ale od czasu do czasu warto ręce umyć — zwłasz­cza gdy jest się le­ka­rzem i ma sie za chwilę prze­pro­wa­dzić ope­ra­cję. Jak się oka­zuje bywa z tym róż­nie. Uspra­wie­dlil­wie­niem dla brud­nych, czy do­kład­nie — nie­umy­tych rąk, jest uży­wa­nie la­tek­so­wych rę­ka­wi­czek przez per­so­nel me­dyczny w szpi­ta­lach. Tym­cza­sem na­wet dzieci wiedzą, […]