Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘rower’

Podgląd: Podgrzewać ścieżki rowerowe?

Podgrzewać ścieżki rowerowe?

W Ho­lan­dii, a więc w kraju, w któ­rym jest wię­cej ro­we­rów niż miesz­kań­ców, trwają prace nad pro­jek­tem ogrze­wa­nia ście­żek ro­we­ro­wych ener­gią geo­ter­malną. Bę­dzie cie­plej, ale przede wszyst­kim bez­piecz­niej. Cho­dzi o to, by pod ścieżką ro­we­rową umie­ścić in­sta­la­cję za­po­bie­ga­jącą two­rze­niu się ob­lo­dze­nia w zi­mie — wy­ja­śnia Mar­cel Bo­ere­fijn, in­ży­nier od­po­wie­dzialny za ten pro­jekt w ośrodku ba­daw­czym Tauw. Na ra­zie jed­nak pro­jekt jest na […]

Podgląd: Bułka z bananem daje kopa!

Bułka z bananem daje kopa!

Na­ukowcy z North Ca­ro­lina Re­se­arch Cam­pus wła­śnie po­twier­dzili to, co Adam Ma­łysz wie­dział juz kil­ka­na­ście lat wcze­śniej. Ba­nany dają ta­kiego sa­mego kopa ener­ge­tycz­nego co na­poje izo­to­niczne, a przy tym mają o wiele mniej ka­lo­rii. Nie tylko od­kry­li­śmy, że nie było żad­nej wy­raź­nej róż­nicy w dzia­ła­niu ba­na­nów i na­po­jów izo­to­nicz­nych — wy­ja­śnił au­tor ba­dań dr Da­vid Nie­man — oka­zało się na­wet, że […]

Jak system sygnalizacji świetlnej traktuje rowerzystów?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 8 Jak sys­tem sy­gna­li­za­cji świetl­nej trak­tuje rowerzystów?