Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘reklama’

Podgląd: Soja, bambus i kukurydza na usługach reklamy

Soja, bambus i kukurydza na usługach reklamy

Re­klamy, które po­cząt­kowo nas za­chwy­cały te­raz szpecą na­sze mia­sta. Oka­zuje się, że są także za­gro­że­niem dla śro­do­wi­ska. Roz­wią­za­niem mogą oka­zać się re­klamy… bio­de­gra­do­walne! Por­tu­gal­scy na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Minho w Bra­dze oraz Uni­wer­sy­tetu im. Fer­nando Pes­soi w Porto opra­co­wali bio­de­gra­do­walne no­śniki re­kla­mowe ba­zu­jące na włók­nach bam­busa, soi i ku­ku­ry­dzy. Eko­lo­giczne re­klamy ze­wnętrzne ule­gają roz­kła­dowi już po sied­miu mie­sią­cach. Ba­zu­jący na roślinnych […]

Podgląd: Nano — kolor na głowie

Nano — kolor na głowie

Far­bo­wa­nie wło­sów jest bar­dzo po­pu­larne i co­raz ła­twiej­sze. Nie­stety taki upięk­sza­jący za­bieg przy oka­zji nisz­czy włosy. Przy­znaje to na­wet jedna z ak­to­rek w re­kla­mie, po­ka­zu­jąc swoje włosy w opła­ka­nym sta­nie. Po uży­ciu środka pew­nej firmy jej włosy są lek­kie i piękne. To tylko re­klama, ale mamy do­bre wie­ści dla mi­ło­śni­czek i mi­ło­śni­ków na­kła­da­nia farby. Ze­spół na­ukow­ców z por­tu­gal­skiego uni­wer­sy­tetu Minho w Bra­dze opra­co­wał nową, […]

FameLab — popularyzacja nauki

Che­miczne re­ak­cje, pi­sane trzy­na­sto­zgło­skow­cem? Wy­pro­wa­dze­nia wzo­rów w ryt­mie samby? Ope­rowa aria o ko­mór­kach ma­cie­rzy­stych? Wszystko jest moż­liwe. Zwłasz­cza w Fa­me­Lab. To od­po­wied­nik zna­nego pol­skim te­le­wi­dzom pro­gramu „Idol”. Róż­nica po­lega na tym, że Fa­me­Lab nie jest for­ma­tem te­le­wi­zyj­nym, a udział w nim biorą nie mu­zycy, ale mło­dzi na­ukowcy — pa­sjo­naci, ma­rzą­cych o wyj­ściu z cze­lu­ści la­bo­ra­to­rium i opo­wie­dze­niu sze­ro­kiej pu­blicz­no­ści, dla­czego to co ro­bią jest fascynujące. […]

Poznań — Google AdWords

Re­klamą w Sieci rza­dzą wy­ra­fi­no­wane na­rzę­dzia ta­kie jak Go­ogle Ad­Words, a wśród tych, któ­rzy uży­wają ich naj­le­piej, są po­znań­scy stu­denci. Wła­śnie za­jęli miej­sce w pierw­szej piątce eu­ro­pej­skich uczest­ni­ków pre­sti­żo­wego kon­kursu Go­ogle On­line Mar­ke­ting Chal­lenge. To co kręci mar­ke­tin­gow­ców, to co na­kręca Go­ogle Więk­szość zwy­kłych zja­da­czy Google«a na­wet nie wie, że oprócz sa­mej, choć słyn­nej i można by już nawet […]

Podgląd: Kampania wyborcza naukowo sprawdzona

Kampania wyborcza naukowo sprawdzona

Przed nami czas, gdy re­klamy wy­bor­cze będą nas ata­ko­wały wszę­dzie i o każ­dej po­rze. Część po­li­ty­ków chciała nam tego choć czę­ściowo oszczę­dzić, ale jak się oka­zało ła­miąc przy tym prawo. Czy jed­nak in­ten­sywna kam­pa­nia wy­bor­cza może wpły­wać na na­sze po­li­tyczne de­cy­zje? Jak po­ka­zały ostat­nio ba­da­nia prze­pro­wa­dzone przez na­ukow­ców z Pen­n­sy­lva­nia State Uni­ver­sity i Flo­rida In­sti­tute of Tech­no­logy nie­któ­rzy z nas […]