Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘pytanie’

Podgląd: Stan konta, a stan zdrowia

Stan konta, a stan zdrowia

Pie­nią­dze szczę­ścia nie dają lecz każdy chce to spraw­dzić oso­bi­ście — na­pi­sał kie­dyś Ste­fan Ki­sie­lew­ski. Choć brzmi to lo­gicz­nie nie do końca musi być praw­dziwe, co udo­wad­niają na­ukowcy z Ka­nady. We­dług ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­nego w lipcu tego roku 22% Ka­na­dyj­czy­ków stwier­dziło, że jest w do­sko­na­łym sta­nie zdro­wia. Wśród osób o do­cho­dach w ro­dzi­nie nie­prze­kra­cza­ją­cych 30.000 do­la­rów ka­na­dyj­skich, tylko 39% do­brze oceniło […]

Podgląd: Quaestio – platforma komunikacyjna dla humanistów

Quaestio – platforma komunikacyjna dla humanistów

Pod ad­re­sem qu​aestio​.no​wa​hu​ma​ni​styka​.pl uru­cho­miony zo­stał nowy ser­wis Sto­wa­rzy­sze­nia „Nowa Hu­ma­ni­styka” — plat­forma ko­mu­ni­ka­cyjna dla ba­da­czy-hu­ma­ni­stów. Ła­ciń­skie qu­aestio ma wiele zna­czeń: po­szu­ki­wa­nie, ba­da­nie na­ukowe, śledz­two, dys­ku­sja, czy wresz­cie py­ta­nie. I wszyst­kie te ha­sła do­sko­nale od­zwier­cie­dlają cha­rak­ter apli­ka­cji. Twórcy chcą, aby ta plat­forma stała się miej­scem spo­tkań ba­da­czy hu­ma­ni­styki z wszyst­kich dzie­dzin, aby słu­żyła do na­wią­zy­wa­nia zna­jo­mo­ści, uła­twiała ko­mu­ni­ka­cję po­mię­dzy ba­da­czami, wy­mianę doświadczeń, […]