Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘publikacja’

Podgląd: Jak z Internetu korzystają studenci, a jak pracownicy naukowi? Raport z badania

Jak z Internetu korzystają studenci, a jak pracownicy naukowi? Raport z badania

Dzi­siaj na „Na­uce i Po­stę­pie” wpis re­dak­tora wor­talu na te­mat przy­go­to­wy­wa­nej mo­no­gra­fii i ra­por­tów z tym zwią­za­nych. Za­pra­szamy do lek­tury! Od kilku dni sie­dzę i pi­szę roz­dział do dru­giej mo­no­gra­fii, która po­wstaje w ra­mach re­ali­za­cji pro­jektu „Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu” – to pro­jekt, w któ­rym działa m.in. wor­tal Na­uka i Po­stęp. Pi­szę i co­raz bar­dziej za­głę­biam się w różne me­an­dry ra­por­tów. Przy­znaję, że są ciekawe […]

Publikacja czy patent?

Na każ­dym kroku sły­szymy, że ciężka praca pol­skich na­ukow­ców rzadko prze­kłada się na suk­ces ryn­kowy. Jed­nym z po­wo­dów ta­kiego stanu rze­czy jest emo­cjo­nalne zwią­za­nie na­ukow­ców z ba­da­niami i chęć po­chwa­le­nia się swoim od­kry­ciem. Pierw­sze: Nie pu­bli­kuj Ko­rzy­ści pły­nące z pu­bli­ka­cji to punkty, na któ­rych tak bar­dzo za­leży na­ukow­com i uczel­niom. Przed­wcze­snemu pu­bli­ko­wa­niu sprzyja rów­nież roz­po­rzą­dze­nie Mi­ni­stra Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­szego, regulujące […]