Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘przyszłość’

Podgląd: Drukarki — do 3D razy sztuka? Nieaktualne!

Drukarki — do 3D razy sztuka? Nieaktualne!

Jesz­cze nie do końca po­zna­li­śmy moż­li­wo­ści tech­no­lo­gii druku 3D, a na­ukowcy z MIT się­gają da­lej w przy­szłość i już pró­bują dru­ko­wać w tech­no­lo­gii 4D. Tym czwar­tym D (wy­mia­rem) jest czas. Wy­kła­dowca MIT Sky­lar Tib­bits, za­pre­zen­to­wał naj­now­szą tech­no­lo­gię na kon­fe­ren­cji TED 2013 w Long Be­ach w Ka­li­for­nii. Druk 4D wy­ko­rzy­stuje czas jako czwarty wy­miar — wy­dru­ko­wane w 3D ma­te­riały pod wpły­wem czyn­nika ak­ty­wu­ją­cego (w tym […]

Podgląd: Jutro nigdy nie będzie takie samo

Jutro nigdy nie będzie takie samo

Dzi­siaj nie bę­dzie o no­wych wy­na­laz­kach w spo­sób bez­po­średni. Ota­czamy się nimi, ko­rzy­stamy z nich… ale czy nie sta­li­śmy sie ich nie­wol­ni­kami? Prze­cież kom­pu­tery, ta­blety, smart­fony i wiele in­nych urzą­dzeń, z któ­rych ko­rzy­stamy miały nam słu­żyć. Tym­cza­sem role się jakby od­wró­ciły. Od­bie­ra­jąc ma­ile pod­czas spa­ceru w le­sie, bądź ana­li­zu­jąc zro­bione wła­śnie zdję­cia za­cho­dzą­cego słońca pa­trzymy czę­ściej na mały ekran LCD czy […]

Audycja 64 — Skąd wyszliśmy, dokąd zmierzamy

Ostatni od­ci­nek to czas na pod­su­mo­wa­nia — bę­dzie więc o wy­na­laz­kach. Tych wy­ma­rzo­nych i tych najważniejszych.

Podgląd: O — Academio!

O — Academio!

Po­czą­tek stu­diów to po­czą­tek nie­zwy­kłej przy­gody. Przed nami otwiera się bez­kre­sne mo­rze wie­dzy. By do­trzeć do celu, warto wy­zna­czyć so­bie kie­ru­nek, ze­brać wo­kół sie­bie do­brą za­łogę i na­uczyć się od­czy­ty­wać wszystko, co po­może nam w na­wi­ga­cji. Pro­ste? Wszystko, co po­trzebne by do­brze obie­rać cele i zbyt­nio nie zba­czać z kursu za­wiera por­tal Aca​de​mio​.pl. Sami twórcy po­rów­nują go do szwajcarskiego […]

Podgląd: Fizyka przyszłości, czyli jak będzie nam się żyło 1 stycznia 2100 roku

Fizyka przyszłości, czyli jak będzie nam się żyło 1 stycznia 2100 roku

Wiele osób lubi te­mat po­dróży w cza­sie. Ja rów­nież, jed­nak pod wa­run­kiem, że roz­ma­wiamy o nich ję­zy­kiem na­uki albo cho­ciaż „twar­dej” li­te­ra­tury science-fi­c­tion. A co zro­bić, kiedy o po­dró­żach w cza­sie chcemy po­czy­tać bez prze­szkód i obawy, że ciągi „krzacz­ków i cy­fe­rek” nie po­zwolą nam zro­zu­mieć ani jed­nej strony? Oczy­wi­ście się­gnąć po jedną z po­zy­cji w im­po­nu­ją­cym do­robku pro­fe­sora Mi­chio Kaku. Nie­dawno na pol­skim rynku nakładem […]

Jaka jest przyszłość robotów i robotyki?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 23 Jaka jest przy­szłość ro­bo­tów i robotyki?

Audycja 22 – Czy laser umie czytać? Czyli o płytach

Dla­czego wgłę­bie­nia są lep­sze niż plamki? Jak wy­tło­czyć płytę? czy kom­pakty mają przyszłość?