Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘przyjaciele’

Podgląd: Szczęśliwe psy chodzą do pracy

Szczęśliwe psy chodzą do pracy

Pies jest po­noć naj­lep­szym przy­ja­cie­lem czło­wieka. Choć ta przy­jaźń nie za­wsze jest w pełni od­wza­jem­niana i do­ce­niana, to oka­zuje się, że czwo­ro­nogi do­brze wpły­wają na na­sze do­bre sa­mo­po­czu­cie i… pracę! Szczę­śliwe psy cho­dzą do pracy – ra­zem ze swo­imi wła­ści­cie­lami. I nie tylko czwo­ro­nogi są za­do­wo­lone, że nie sie­dzą same w domu. Ran­dolph Bar­ker z Vir­gi­nia Com­mon­we­alth Uni­ver­sity za­ob­ser­wo­wał i ba­dał, że […]

Podgląd: Przyjaciele pod lupą badaczy

Przyjaciele pod lupą badaczy

Warto mieć przy­ja­ciół, na któ­rych można po­le­gać. Za­sta­na­wia­li­ście się kie­dyś co spra­wiło, że są z wami na do­bre i na złe? My­śle­li­ście ilu warto mieć przy­ja­ciół? Nie­warto, bo nie ma­cie chyba na to wpływu. To, ilu mamy przy­ja­ciół, za­leży od wiel­ko­ści na­szego mó­zgu – do ta­kich za­ska­ku­ją­cych wnio­sków do­szli bry­tyj­scy na­ukowcy z Oks­fordu. Uczo­nym cho­dzi oczy­wi­ście o praw­dzi­wych przy­ja­ciół, a nie znajomych […]