Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘przestępczość’

Miasto, masa, przestępczość

Słynny ma­ni­fest po­etycki Ta­de­usza Pe­ipera z 1922 roku no­sił ty­tuł ”Mia­sto, masa, ma­szyna”. 90 lat póź­niej można przy­znać kilka rze­czy. Wsie wy­mie­rają, a kto żyw i może, ten ucieka, z rzad­kimi wy­jąt­kami, do miast. One tracą z ko­lei nie­licz­nych naj­bo­gat­szych, wy­bie­ra­ją­cych ży­cie pod­miej­skie w teo­rii, jed­nak wciąż do­sta­tecz­nie bli­sko aglo­me­ra­cji. Te zaś można okre­ślić wy­łącz­nie jed­nym sło­wem: Masa. I tylko ma­szyny wciąż […]