Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘promienie rentgena’

Audycja 45 — Proszę o uśmiech, czyli o zdjęciach rentgenowskich

Czy to na­prawdę Roe­ntgen od­krył pro­mie­nie rent­gena? Jak to się dzieje, że mo­żemy nimi sfo­to­gra­fo­wać na­sze wnę­trze? Jak po­wstaje ta­kie zdję­cie i czy bez­piecz­nie mo­żemy je so­bie pstry­kać? Pro­szę o uśmiech, czyli o zdję­ciach rentgenowskich