Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘praca’

Podgląd: Zapach strachu

Zapach strachu

Czy strach jest za­raź­liwy? Czy strach ma za­pach? Czy strach można wy­wo­łać sztucz­nie, two­rząc spe­cjalne „per­fumy” stra­chu? No­wo­jor­scy na­ukowcy ze Stony Brook Uni­ver­sity pod wo­dzą dok­tor Li­lianne Mu­­jici-Pa­­rodi udo­wod­nili, że stra­chem można się za­ra­zić wdy­cha­jąc jego za­pach! Ze­brali w tym celu próbki potu od lu­dzi, któ­rzy do­świad­czyli uczu­cia wiel­kiego stra­chu — od de­biu­tu­ją­cych skocz­ków spa­do­chro­no­wych. Przed […]

Podgląd: Staże dla studentów w najlepszy firmach. Aplikuj!

Staże dla studentów w najlepszy firmach. Aplikuj!

W dniach 13–14 marca od­by­wają się w Po­zna­niu XVI Targi Pracy or­ga­ni­zo­wane przez Cen­trum Pro­mo­cji In­ży­nie­rów. W związku z tym przed­sta­wiamy po­ni­żej oferty staży z naj­lep­szych firm, do któ­ych mo­że­cie apli­ko­wać już te­raz! Volks­wa­gen Po­znań: ENGINEER DEVELOPMENT PROGRAMME – pro­gram skie­ro­wany do stu­den­tów III roku Po­li­tech­niki Po­znań­skiej z wy­dzia­łów: BMiZ, WE, WI, WIZ, MRiT oraz WTCH Pro­gram prak­tyk let­nich ROŚNIJ Z VWP, który […]

Podgląd: Nie pracuj za długo!

Nie pracuj za długo!

Pra­cuj, pra­cuj a garb ci sam wzro­śnie. To nie ko­niec złych wia­do­mo­ści. Pra­cu­jąc zbyt długo masz duże szanse na de­pre­sję. Warto za­tem po­my­śleć o re­lak­sie w trak­cie i po pracy, albo przy­naj­mniej ina­czej ją zor­ga­ni­zo­wać! Nie warto jak się oka­zuje sie­dzieć w pracy wię­cej niż 7–8 go­dzin dzien­nie. Na­ukowcy z Fiń­skiego In­sty­tutu Me­dy­cyny Pracy oraz Col­le­gium Uni­wer­sy­tec­kiego w Lon­dy­nie przyj­rzeli się ponad […]

Kazimierz Siemienowicz

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Ka­zi­mierz Siemienowicz

Jakie było, w jego czasach i dziś, znaczenie prac Siemienowicza?

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Ja­kie było, w jego cza­sach i dziś, zna­cze­nie prac Siemienowicza?

Podgląd: Romans w pracy – ma złe strony?

Romans w pracy – ma złe strony?

Lu­dzie flir­tują z róż­nych po­wo­dów. Jedni ro­bią to z chęci do­war­to­ścio­wa­nia się, inni dla za­bawy czy ze wzglę­dów emo­cjo­nal­nych. Wy rów­nież flir­tu­je­cie? Na­ukowcy zba­dali dla­czego to ro­bi­cie. Z usta­leń bry­tyj­skich uczo­nych wy­nika, że męż­czyźni flir­tują, bo nie lu­bią swo­jej pracy. Psy­cho­lo­dzy Chadi Mo­ussa i Ad­rian Banks z Uni­ver­sity of Sur­rey po­sta­no­wili spraw­dzić, czy obie­gowe prze­ko­na­nie, że flir­to­wa­nie w pracy po­bu­dza do […]