Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘powietrze’

Podgląd: Potrzeba mi powietrza!

Potrzeba mi powietrza!

Choć pa­liwo na sta­cjach ben­zy­no­wych jest tań­sze niż rok temu, na­dal wielu kie­row­ców na­rzeka i ma­rzy o sa­mo­cho­dach na wodę. Trzeba bę­dzie na taki po­jazd jesz­cze nieco po­cze­kać, ale już w 2016 roku bę­dziemy mo­gli po­je­chać sa­mo­cho­dem na­pę­dza­nym… po­wie­trzem. Pro­to­typ sa­mo­chodu na po­wie­trze za­pre­zen­to­wali wła­śnie Fran­cuzi z kon­cernu PSE pro­du­ku­ją­cego sa­mo­chody Ci­troen i Peu­geot. Roz­wie­jemy jed­nak od razu wszel­kie wątpliwości […]

Podgląd: Woda z powietrza

Woda z powietrza

Jak zdo­być wodę w cza­sie su­szy? Ze­spół mło­dych Ame­ry­ka­nów z firmy NBD Nano wpadł na po­mysł stwo­rze­nia sa­mo­na­peł­nia­ją­cej się wodą bu­telki. In­spi­ra­cją dla nich stał się afry­kań­ski chrząszcz z ga­tunku Ste­no­cara gra­ci­li­pes, który żyje w eks­tre­mal­nie su­chym śro­do­wi­sku — na pu­styni Na­mib (po­­łu­­­dniowo-za­­cho­d­nia Afryka). Jest to je­den z naj­bar­dziej ubo­gich w opady te­re­nów na świe­cie. Rocz­nie opady wy­no­szą za­le­d­wie 10–14 mm. Zwykle […]

Podgląd: Wodór do pełna proszę!

Wodór do pełna proszę!

Sa­mo­chód na pierw­szy rzut oka wy­gląda nor­mal­nie, ale za­miast spa­lin wy­dala parę wodną. Za­miast ben­zyny spala wo­dór. In­ży­nie­ro­wie z Po­li­tech­niki Lu­bel­skiej prze­ko­nali nas, że au­tem, w któ­rym ben­zynę za­stą­piono tań­szym i eko­lo­gicz­nym wo­do­rem, można jeź­dzić. Prace nad za­sto­so­wa­niem wo­doru jako pa­liwa sa­mo­cho­do­wego pro­wa­dzone są od wielu lat m.in. w kon­cer­nach sa­mo­cho­do­wych. W więk­szo­ści jed­nak do­ty­czą one mo­dy­fi­ko­wa­nia sil­ni­ków po­jaz­dów lub […]

Podgląd: Korki na drodze? To nie problem!

Korki na drodze? To nie problem!

To mo­głoby za­brzmieć jak żart, ale prima apri­lis już dawno za nami. Wkrótce uliczne korki bę­dzie można w spo­sób dość pro­sty omi­nąć… prze­la­tu­jąc nad nimi! Ile razy sto­jąc w korku po­my­śla­łeś, że naj­pro­ściej przez mia­sto prze­do­stać się śmi­głow­cem bądź sa­mo­lo­tem? Pro­blem po­lega na tym, że sie­dzimy nie w kok­pi­cie statku po­wietrz­nego, a w sa­mo­cho­dzie. Na­ukowcy za­częli jed­nak szu­kać roz­wią­za­nia i […]

XVII- wieczne skrzydła ponaddźwiękowe

Wszyst­kie przed­mioty, które nas ota­czają były kie­dyś pro­stymi wy­na­laz­kami, które z bie­giem lat roz­wi­jały się w skom­pli­ko­wane sprzęty ta­kie jak mi­kro­fa­lówka, te­le­wi­zor czy smart­phone. Jed­nak część wy­na­laz­ców zo­stała za­po­mniana przez hi­sto­rię i zwy­kłych lu­dzi, tak jak pol­ski in­no­wa­tor Ka­zi­mierz Sie­mie­no­wicz. Uro­dzony w 1600 roku Sie­mie­no­wicz był pol­skim szlach­ci­cem, któ­rego ro­dzina osie­dliła się na Li­twie. Słu­żył w woj­sku pol­skim jako generał, […]

Podgląd: Lżejsze od styropianu, odporne jak metal

Lżejsze od styropianu, odporne jak metal

Jak wy­glą­dałby ide­alny świat, w któ­rym pra­wie nic się nie tłu­cze, nie ła­mie i nie nisz­czy? Lap­topy od­porne na uszko­dze­nia? Zde­rzaki sa­mo­cho­dów, które wra­cają do stanu przed stłuczką? Bu­dynki od­porne na trzę­sie­nia ziemi? To moż­liwe dzięki od­kry­ciu przez na­ukow­ców z in­sty­tutu tech­no­lo­gicz­nego HRL, Cal­te­chu i Uni­wer­sy­tetu Ka­li­for­nij­skiego naj­lżej­szego two­rzywa na świe­cie. Lżej­szego nie tylko niż po­wszech­nie sto­so­wany sty­ro­pian, ale […]

Podgląd: Tlenek węgla jak narkotyk

Tlenek węgla jak narkotyk

Czy tle­nek wę­gla może przy­czy­niać się do ….roz­woju miast? Naj­now­sze ba­da­nia na­ukow­ców z Uni­wer­sy­tetu w Tel Awi­wie po­ka­zują, że tak. Tle­nek wę­gla, wy­dzie­la­jący się z nie­spraw­nych in­sta­la­cji grzew­czych, bywa przy­czyną wielu tra­ge­dii. W Pol­sce w tym roku za­bił 122 osoby, 1500 zo­stało za­tru­tych. Na­zy­wany jest „ci­chym za­bójcą”, po­nie­waż jest nie­wy­czu­walny i nie­wi­dzialny, ła­two mie­sza się z po­wie­trzem. Stę­że­nie tlenku wę­gla na po­zio­mie 0,32% danej […]

Co ogranicza zasięg lotu samolotu bezzałogowego?

Do­da­tek do au­dy­cji 33 Co ogra­ni­cza za­sięg lotu sa­mo­lotu bezzałogowego?

Audycja 34 — Złap mnie, jeśli potrafisz, czyli o prędkości

Co to jest ba­riera dźwięku? Jak musi być skon­stru­owany sa­mo­lot, żeby ją prze­kro­czyć? Co ma wspól­nego sie­dem­na­sto­wieczny pol­ski szlach­cic z Concorde’m? Złap mnie, je­śli po­tra­fisz, czyli o prędkości

Podgląd: Lotnictwo transportowe

Lotnictwo transportowe

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›