Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘podróż’

Podgląd: Krasnal w podróży

Krasnal w podróży

Oglą­da­li­ście film o Ame­lii? Je­śli tak, to z pew­no­ścią za­pa­mię­ta­li­ście nie tylko jej ciemne, duże oczy, ale rów­nież po­dró­żu­ją­cego po świe­cie ogro­do­wego kra­snala. To ko­lejny po­mysł fil­mow­ców, który pod­chwy­cili na­ukowcy. Nie­zwy­kły eks­pe­ry­ment na­ukowy zor­ga­ni­zo­wali wspól­nie na­ukowcy i pro­du­cenci wag, by po­ka­zać jak – w za­leż­no­ści od miej­sca na Ziemi — zmie­nia się gra­wi­ta­cja. Wy­słali oni w po­dróż wła­śnie fi­gurkę krasnala […]

Podobno i studenci budują satelity

Do­da­tek do au­dy­cji 38 Po­dobno i stu­denci bu­dują satelity

Czym różnią się sondy kosmiczne od sztucznych satelitów?

Do­da­tek do au­dy­cji 38 Czym róż­nią się sondy ko­smiczne od sztucz­nych satelitów?