Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘podpis’

Jakie oprogramowanie wykorzystywane jest do organizacji e‑studiów?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 4 Ja­kie opro­gra­mo­wa­nie wy­ko­rzy­sty­wane jest do or­ga­ni­za­cji e‑studiów?

Audycja 4 – Czy warto wychodzić z domu?

Co da się za­ła­twić nie opusz­cza­jąc wła­snego po­koju? Czy In­ter­net sta­nie się wkrótce pod­sta­wo­wym spo­so­bem ko­mu­ni­ka­cji nie tylko z ludźmi, ale i z instytucjami?