Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘płyta’

Podgląd: Muzyka inspirowana nauką

Muzyka inspirowana nauką

Björk to pio­sen­karka która lubi za­ska­ki­wać. Nie tylko ory­gi­nal­nym spo­so­bem ubie­ra­nia się. Jej naj­now­sza płyta, która wła­śnie się uka­zała, zo­stała za­in­spi­ro­wana przez… neu­ro­lo­gię. Ale to nie je­dyna dzie­dzina na­uki, o któ­rej śpiewa is­landzka wo­ka­listka. Na po­czątku była książka neu­ro­loga Oli­vera Sacksa „Mu­si­co­phi­lia”, mó­wiąca o na­tu­ral­nej em­pa­tii jaka łą­czy umysł z mu­zyką. Oczy­wi­ście, ja wy­ko­nuję mu­zykę, ale chcia­łam także […]

Które płyty są najtrwalsze?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 22 Które płyty są najtrwalsze?

Jaka jest trwałość płyt CD?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 22 Jaka jest trwa­łość płyt CD?

Czy proces tłoczenia CD jest kosztowny?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 22 Czy pro­ces tło­cze­nia CD jest kosztowny?

Czy żeby zachować dane na zawsze, musimy je nieustannie przegrywać?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 22 Czy żeby za­cho­wać dane na za­wsze, mu­simy je nie­ustan­nie przegrywać?

Czy proces produkcji płyt różni się zależnie od sposobu zapisu i ich przeznaczenia?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 22 Czy pro­ces pro­duk­cji płyt różni się za­leż­nie od spo­sobu za­pisu i ich przeznaczenia?

Jak nagrać w domu płytę blue-ray lub dvd?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 22 Jak na­grać w domu płytę blue-ray lub dvd?

Jak powstaje płyta wielokrotnego zapisu?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 22 Jak po­wstaje płyta wie­lo­krot­nego zapisu?

Audycja 22 – Czy laser umie czytać? Czyli o płytach

Dla­czego wgłę­bie­nia są lep­sze niż plamki? Jak wy­tło­czyć płytę? czy kom­pakty mają przyszłość?