Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘planeta’

Podgląd: Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bi­cie ob­ser­wo­wać roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jesz­cze wiele ta­jem­nic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycz­nej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał zna­le­ziony. Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierw­szy zna­lazł tran­zyt pla­nety po­za­sło­necz­nej PH2b. Swego od­kry­cia do­ko­nał w ser­wi­sie Od​kryw​cy​Pla​net​.pl, który jest pol­ską wer­sją językową […]

Podgląd: Czy życie może funkcjonować bez wody?

Czy życie może funkcjonować bez wody?

Uważa się, że woda jest nie­zbęd­nym ele­men­tem ży­cia. Przy­naj­mniej tego, ja­kie znamy. Od jej obec­no­ści uza­leż­nia się rów­nież wy­stę­po­wa­nie ży­cia na in­nych pla­ne­tach. Oka­zuje się jed­nak, że za­ło­że­nia o klu­czo­wej dla pod­trzy­ma­nia ży­cia roli wody mogą być zde­cy­do­wa­nie prze­sa­dzone. Nowe ba­da­nia prze­pro­wa­dzone przez na­ukowca z Uni­ver­sity of Bri­stol z Wiel­kiej Bry­ta­nii wy­ka­zały, że białka wcale nie po­trze­bują wody, aby […]

Podgląd: Znaleźli życie patrząc na Księżyc

Znaleźli życie patrząc na Księżyc

Ze­spół astro­no­mów z Chile, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Hisz­pa­nii zna­lazł oznaki ży­cia or­ga­nicz­nego na Ziemi, ana­li­zu­jąc ziem­skie świa­tło od­bite od Księ­życa. Może się to wy­da­wać nieco ba­nalne – bo to, że ist­nieje ży­cie na Ziemi to fakt oczy­wi­sty, wy­star­czy tylko ro­zej­rzeć się wo­koło, a nie szu­kać w ko­smo­sie. Jed­nak na­ukowcy te­sto­wali w ten spo­sób nową tech­nikę, którą bę­dzie można w przy­szło­ści zastosować […]

Polskie lądowanie na Marsie

Pol­ska nie jest pań­stwem za­li­cza­nym do naj­bar­dziej ak­tyw­nych w eks­plo­ro­wa­niu ko­smosu. Każdy za­pewne wskaże Mi­ro­sława Her­ma­szew­skiego, który w la­tach sie­dem­dzie­sią­tych od­był lot na po­kła­dzie ra­dziec­kiego statku So­juz. Inni wie­dzą, że pol­ska apa­ra­tura mon­to­wana jest w sa­te­li­tach krą­żą­cych po or­bi­cie ziemi oraz na Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Ko­smicz­nej. Jed­nak nie­wielu wie, że pol­scy stu­denci i kon­struk­to­rzy są ce­nio­nymi spe­cja­li­stami w dzie­dzi­nie lot­nic­twa i technologii […]

Audycja 41 – E.T dzwoni do domu, czyli o poszukiwaniu obcych cywilizacji

Co to jest ży­cie? Po co nam ko­smici? Jak ich szu­kać i gdzie się spo­dzie­wamy ich znaleźć?

Audycja 40 — Bruce’a Willisa zatrudnię od zaraz, czyli co grozi Ziemi

Co to są pla­ne­to­idy po­ten­cjal­nie nie­bez­pieczne? Jak je wy­kryć? Jak się ich pozbyć?