Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘pingwiny’

Podgląd: Po co pingwinom skrzydła?

Po co pingwinom skrzydła?

Za­sta­na­wia­li­ście się kie­dyś po co pin­gwi­nom skrzy­dła, je­żeli i tak nie fru­wają? Oczy­wi­ście, u nich wą­skie skrzy­dła peł­nią przede wszyst­kim funk­cję płetw na­pę­do­wych. Ale nie tylko. Na­ukowcy z to­kij­skiego uni­wer­sy­tetu do­szli do wnio­sku, że pin­gwiny za po­mocą liczby ude­rzeń skrzy­deł pod wodą „ob­li­czają” so­bie czas nur­ko­wa­nia. Pin­gwiny mu­szą nur­ko­wać w po­szu­ki­wa­niu po­ży­wie­nia, bo od­ży­wiają się głów­nie po­kar­mem z głębi mórz typu: […]