Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘piłka nożna’

Podgląd: Polska nauka w służbie piłki nożnej

Polska nauka w służbie piłki nożnej

Spor­towe emo­cje zwią­zane z Euro 2012 zbli­żają się du­żymi kro­kami. Ży­jemy nie­stety w bar­dzo nie­bez­piecz­nych cza­sach i każda im­preza ma­sowa może być za­gro­żona ata­kiem ter­ro­ry­stycz­nym. Nie­dawno wszyst­kie służby ćwi­czyły ewa­ku­ację ki­bi­ców z je­dy­nej go­to­wej w Pol­sce areny Euro 2012. Ćwi­cze­nia za­kła­dały, że na sta­dio­nie w Po­zna­niu roz­py­lono nie­znaną sub­stan­cję. Do tego, by prze­biegu tej naj­więk­szej w Pol­sce im­prezy spor­to­wej nic i nikt nie […]