Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘PET’

Podgląd: Butelki o smaku pomarańczy

Butelki o smaku pomarańczy

Po­pu­larne bu­telki PET to je­den z naj­bar­dziej kło­po­tli­wych śmieci XXI wieku. Nie są szko­dliwe dla śro­do­wi­ska, ale w szyb­kim tem­pie za­śmie­cają oto­cze­nie. Nie za­wsze re­cy­kling jest w sta­nie się z nimi upo­rać. Może za­miast pla­sti­ko­wych czy szkla­nych bu­te­lek wpro­wa­dzić do obiegu bu­telki, które można by było kon­su­mo­wać? Jak wa­felki po zje­dze­niu lo­dów? Nad ta­kim wy­na­laz­kiem pra­cują już na­ukowcy z Uniwersytetu […]

Audycja 47 — Pokaż mi swoje wnętrze, czyli o MRI i PET

W jaki spo­sób zja­wi­ska fi­zyczne po­zwa­lają nam ba­dać wnę­trze ludz­kiego ciała? Czy re­zo­nans ma­gne­tyczny na­prawdę robi się przy uży­ciu ma­gne­sów? Po co prze­pusz­czamy fo­tony przez na­sze ciało