Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘perfum’

Podgląd: Whisky z kosmosu

Whisky z kosmosu

Tej in­for­ma­cji nie po­winny czy­tać osoby nie­peł­no­let­niej oraz mi­ło­śnicy tego szla­chet­nego trunku. Na­ukowcy wraz z prze­my­słow­cami po­sta­no­wili eks­pe­ry­men­to­wać z whi­sky za­przę­ga­jąc do tego celu ko­smiczne tech­no­lo­gie. Na Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Ko­smicz­nej ISS trwają eks­pe­ry­menty z whi­sky. Na­ukowcy chcą spraw­dzić jak szla­chetny tru­nek doj­rzewa w wa­run­kach nie­waż­ko­ści. Ir­landzką whi­skey i szkocką whi­sky pro­du­kuje się z mie­sza­niny słodu i nie­skieł­ko­wa­nego ziarna jęcz­mie­nia. Po krót­kiej fer­men­ta­cji masę zalewa […]

Podgląd: Zapach strachu

Zapach strachu

Czy strach jest za­raź­liwy? Czy strach ma za­pach? Czy strach można wy­wo­łać sztucz­nie, two­rząc spe­cjalne „per­fumy” stra­chu? No­wo­jor­scy na­ukowcy ze Stony Brook Uni­ver­sity pod wo­dzą dok­tor Li­lianne Mu­­jici-Pa­­rodi udo­wod­nili, że stra­chem można się za­ra­zić wdy­cha­jąc jego za­pach! Ze­brali w tym celu próbki potu od lu­dzi, któ­rzy do­świad­czyli uczu­cia wiel­kiego stra­chu — od de­biu­tu­ją­cych skocz­ków spa­do­chro­no­wych. Przed […]

Jakie są związki zapachu z pamięcią?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 29 Ja­kie są związki za­pa­chu z pamięcią?

Jakie badania nad węchem prowadzi się na świecie?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 29 Ja­kie ba­da­nia nad wę­chem pro­wa­dzi się na świecie?

Ciekawostki o zapachach

Do­da­tek do au­dy­cji nr 29 Cie­ka­wostki o zapachach

Jakich zapachów używa się do produkcji perfum?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 29 Ja­kich za­pa­chów używa się do pro­duk­cji perfum?