Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘parkowanie’

Podgląd: Ahoj przygodo! Cumujemy!

Ahoj przygodo! Cumujemy!

Ob­ser­wu­jąc sy­tu­acje na dro­gach można dojść do wnio­sku, że naj­trud­niej­szym ele­men­tem jazdy jest par­ko­wa­nie. Rów­nie trudne jest chyba od­po­wied­nie za­cu­mo­wa­nie du­żego statku. Na ra­tu­nek ma­ry­na­rzom ru­szyli na­ukowcy z Aka­de­mii Mor­skiej w Szcze­ci­nie, któ­rzy opra­co­wali in­no­wa­cyjny elek­tro­niczny sys­tem uła­twia­jący stat­kom cu­mo­wa­nie do na­brzeży. Sys­tem wy­ko­rzy­stuje gło­wice la­se­rowe mon­to­wane w na­brzeżu wy­sy­ła­jące sy­gnał i czuj­niki, które od­bie­rają wiązki od­bite od zbliżającego […]

Podgląd: Problemy z parkowaniem? To już przeszłość!

Problemy z parkowaniem? To już przeszłość!

Wy­bra­ża­cie so­bie mia­sta bez sa­mo­cho­dów? Po­nie­waż nie zaj­mu­jemy się tu­taj uto­piami wy­obraźmy so­bie mia­sta z przy­ja­znymi sa­mo­cho­dami. Przy­ja­znymi na­tu­rze i… oso­bom ma­ją­cym pro­blemy z par­ko­wa­niem. Tak na­ro­dziła się idea czte­ro­ko­ło­wych elek­trycz­nych miej­skich sa­mo­cho­dów mo­gą­cych ob­ra­cać się w miej­scu, zbu­do­wa­nych na pod­wo­ziu no­wej ge­ne­ra­cji. W przy­szło­ści Spin­Car, bo tak na­zywa się ten nie­zwy­kły po­jazd, może cał­ko­wi­cie zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać ruch dro­gowy w mieście. […]