Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘otyłość’

Podgląd: Jedz powoli — nie tylko w Święta

Jedz powoli — nie tylko w Święta

Zbli­ża­jące się Święta Wiel­ka­nocne to dla wielu czas spę­dzony przy suto za­sta­wio­nym stole. Jemy sporo, ale od kilku lat co­raz wię­cej też spa­ce­ru­jemy. Na ta­ler­zach lą­dują jed­nak kieł­basy, szynki, róż­nego ro­dzaju cia­sta. Trudno się oprzeć po­ku­sie. Jedz­cie na zdro­wie, z umia­rem i po­woli. Wróćmy jed­nak zza świą­tecz­nego stołu do na­szej co­dzien­nej rze­czy­wi­sto­ści, czy zja­da­nych w po­śpie­chu mię­dzy zajęciami […]

Podgląd: Odchudzanie wirtualne, realne efekty

Odchudzanie wirtualne, realne efekty

Oka­zuje się, że prze­sia­dy­wa­nie przed kom­pu­te­rem nie tylko pro­wa­dzi do oty­ło­ści, ale może też z niej sku­tecz­nie wy­pro­wa­dzić. Na­ukowcy z In­diana Uni­ver­sity po­rów­nali sku­tecz­ność tra­dy­cyj­nej te­ra­pii gru­po­wej wspo­ma­ga­ją­cej od­chu­dza­nie z po­dobną, od­by­wa­jącą się w in­ter­ne­to­wym świe­cie Se­cond Life. Obie były rów­nie sku­teczne, ale ta in­ter­ne­towa wpo­iła pa­cjen­tom zdrowe na­wyki i może dać trwal­sze efekty. To prze­czy zdro­wemu roz­sąd­kowi, żeby kłaść […]